Utredning av IT-verksamheten inom universitetsförvaltningen

31 augusti 2017

Under våren har en utredning genomförts av hur dialogen och processen kring IT-strategiska satsningar och prioriteringar kan utvecklas samt hur IT-verksamheten inom förvaltningen bör organiseras för ett effektivt resursutnyttjande. Utredningen har redovisats för universitetsdirektören och den visar att det finns ett antal områden kring IT-verksamheten och dess processer som behöver utvecklas. Utredningen innehåller också några olika förslag till hur IT-verksamheten kan organiseras. Universitetsdirektören bedömer dock att det i dagsläget inte är prioriterat att förändra IT-verksamhetens organisation, vilket innebär att IT-enheten och Enheten för IT-stöd och systemutveckling kommer att kvarstå i sina nuvarande former.

Mot bakgrund av rekommendationerna i internrevisionens rapport av universitetets IT-verksamhet (Dnr FS 1.4-1647-16) i februari 2016, initierade universitetsdirektör Caroline Sjöberg en utredning av hur dialogen och processen kring IT-strategiska satsningar och prioriteringar kan utvecklas samt hur IT-verksamheten inom förvaltningen bör organiseras för ett effektivt resursutnyttjande. Utredningen redovisades för universitetsdirektören i slutet av juni 2017. Utredningen visar att det finns ett antal områden kring IT-verksamheten och dess processer som behöver utvecklas: förankrings- och prioriteringsprocessen kring IT-satsningar, hanteringen och uppföljningen av strategiska IT-projekt, finansieringsmodeller för IT-investeringar, och delegationer rörande IT-frågor. Verksamhetsområdeschef för infrastruktur, Richard Olsson, har fått i uppdrag att arbeta vidare med förslagen i utredningen. Utredningen innehåller även några olika förslag till hur IT-verksamhetens organisation skulle kunna förändras. Universitetsdirektören bedömer dock att det i dagsläget inte är prioriterat att förändra IT-verksamhetens organisation, vilket innebär att IT-enheten och Enheten för IT-stöd och systemutveckling kommer att kvarstå i sina nuvarande former. Det innebär också att den tillfälliga lösningen kring IT-enhetens ledarskap och ansvaret för universitetets IT-frågor, där en tillförordnad enhetschef utsågs, behöver en permanent lösning. Tjänsten som IT-chef kommer därför att utlysas under hösten.

Redaktör: Inger Duchek

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.