Institution, arbetsenhet, centrumbildning – Utredning ska klargöra skillnaderna

7 september 2017

Rektor har gett en arbetsgrupp i uppdrag att göra en organisationsöversyn. Januari 2018 ska arbetet vara klart, och tanken är att det bland annat ska leda till tydligare skillnad mellan institutioner, som är grunden i universitetets organisation, och mer tillfälliga centrumbildningar och arbetsenheter.

I Umeå universitets arbetsordning är det bestämt att organisationens basnivå består av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor. Närmare bestämmelser för dessa finns i ett tidsbegränsat regelverk fastställt 2012.

I våras inleddes förarbetet för en genomgripande översyn av regelverket. Samtliga fakulteter och lärarhögskolan har nominerat ledamöter till en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan, och 5 september 2017 beslutade rektor om hur arbetet med organisationsöversynen ska genomföras.

Vägledande principer
Den nybildade arbetsgruppen ska ta fram ett förslag till förändringar av regelverket rörande institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor, utifrån de övergripande principerna är att regelverket ska vara:
• ändamålsenligt för verksamheten
• tydligt och överskådligt intern och externt
• flexibelt och hållbart över tid

I uppdraget ingår också att analysera konsekvenserna för befintliga enheter och föreslå hur dessa ska föras in under det nya regelverket. I januari 2018 ska arbetsgruppens förslag på nytt övergripande regelverk vara framtaget och förankrat inom universitetet, bland annat genom ett remissförfarande.

Institutionerna utgör grunden

I uppdraget från rektor lyfts det fram att institutionerna utgör grunden i universitetets organisation och att detta bör betonas ytterligare i framtiden. Ett sätt att göra det är att utveckla tydligare kriterier för nybildning av institutioner.

Troligt med mer enhetliga former för centrumbildningar

För centrumbildningar är tanken att det nya regelverket ska ge dem en tydligare plats i organisationen.

Arbetsgruppen ska arbeta utifrån följande utgångspunkter:
• Det bör finnas ett enhetligt regelverk för centrumbildningar
• Alla centrumbildningar bör ha en värdinstitution
• Centrumbildningar bör ledas av en föreståndare och en styrgrupp
• Centrumbildningar bör inrättas för en fastställd period, till exempel sex år, och sedan utvärderas
• Centrumbildningar bör inte ha egna anställda

Kravet på att centrumbildningar ska vara fakultetsövergripande kan också komma att slopas, vilket skulle öppna upp för att ombilda vissa arbetsenheter till centrumbildningar.

Tydliga kriterier för högskolor saknas i dag

Enligt dagens regelverk kan en högskola exempelvis vara en institution, centrumbildning, arbetsenhet, programråd eller grupp av programråd som av universitetsstyrelsen fått status som högskola. Här har arbetsgruppen fått i uppdrag att utveckla och tydliggöras reglerna vad gäller högskolors organisatoriska status och kriterier för inrättande.

Behövs det särskilda lösningar för forskningsinfrastruktur?

Prioritering och samordning av forskningsinfrastruktur blir en allt viktigare fråga, något som bland annat projektet Hantering av forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet arbetar med. Arbetsgruppen har därför fått i uppdrag att i samråd med det projektet utreda om det finns behov av särskilda organisatoriska lösningar för forskningsinfrastrukturer.

Läs mer: 
Arbetsordning för Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner,
centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.