Projektplan för Konstnärligt campus fastställd

4 oktober 2018

Universitetsstyrelsen har fastställt projektplanen för Konstnärligt campus vid Umeå universitet. Projektet ska se över befintlig organisationsstruktur och vara avslutat den 31 december 2019. De förändringar som man kommer fram till avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Efter att universitetsstyrelsen nu fastställt projektplanen ska en första lägesrapport levereras 20 november och en rapport om "målbild & risk- och konsekvensanalys" ska vara klar 5 februari 2019. Underlaget för beslut om nya Konstnärligt campus ska vara färdigt 22 mars. Slutrapporten och alla förberedelser ska vara färdiga 1 december 2019, inför starten 1 januari 2020.

Projektplanen för Konstnärligt campus är nu fastställd. De förändringar som man kommer fram till avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Foto: Ulrika Bergfors

I augusti i år tillsattes professor Mikael Wiberg, Institutionen för informatik, som projektledare för Konstnärligt campus. Syftet med projektplanen är att ta ett samlat grepp kring de konstnärliga verksamheterna vid Umeå universitet för att bibehålla och utveckla hög kvalitet och stärka synlighet och genomslagskraft inom universitetet, men också nationellt och internationellt.

Projektet ska fastställa organisatorisk tillhörighet för respektive verksamhet och komma fram till hur beslutande organ ska se ut, dessutom ta fram en gemensam kommunikationsplan, en plan för organisering och samordning, en modell för samordning av lokaler och verkstäder samt en gemensam målbild för verksamheterna.

Projektorganisationen består förutom av en projektledare av en styrgrupp, en projektgrupp och en referensgrupp, där universitetsledningen utgör styrgrupp. Projektgruppen består av åtta ordinarie ledamöter (en från fakultetsledningen vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet, en från fakultetsledningen vid Humanistisk fakultet, en verksamhetsföreträdare från vardera Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Konsthögskolan, Estetiska ämnen och Bildmuseet samt en studentrepresentant som är gemensam för NTK och Umeå studentkår).

För mer information, kontakt gärna:

Mikael Wiberg, projektledare

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.