Vill du vara med och utveckla morgondagens krisövningar?

8 november 2018

Risk- och krisforskningslabbet vid Mittuniversitetet i Östersund tillsammans med Safety & Security Test Arena, som leds av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, genomför ett forskningsprojekt med syfte att utveckla nya modeller för krisövningar för att på sikt öka samhällets krishanterings-förmåga. Detta arbete görs i samverkan med samhällets offentliga och privata krishanteringsaktörer. Vi söker nu deltagare till en workshop inom projektet!

Trots att kunskap finns om människors olika behov, villkor och förutsättningar vid kriser så beaktas nästan aldrig dessa frågor vid planeringen av krisövningar. Oftast ses allmänheten som en homogen grupp som inte har någon ålder, etnicitet, funktionshinder eller andra drag som skulle kunna påverka möjligheterna att inhämta information eller att hantera vardagen under en kris. Vi är därför intresserade av personer med olika erfarenheter och bakgrunder för deltagande i studien för att få en bred representation av befolkningen.

Deltagande i studien går ut på att i en workshop med ca 8 andra deltagare, bidra med erfarenheter och information om hur du tänker vid en kris, samt lyfta fram behov av t.ex. information. Hela processen kommer att ta ca 2,5 timmar vid ett tillfälle.

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet, utan att ange varför. Att visa intresse eller ställa frågor betyder inte att du sedan måste delta.

Är du intresserad?

Välj mellan två tillfällen:

måndag 10 dec kl. 17:00 – 19:00 eller tisdag 11 dec kl. 09:30 – 11:30.

Båda tillfällen äger rum på campus i Umeå, i fokusmiljön i KBC-huset plan 3. Teckentolk finns. Vi bjuder även på fika!

Anmäl dig senast måndag 3 dec till

Svenja Stöven, svenja.stoven@umu.se, tel. 090-786 7846 eller
Johanna Bazarschi, johanna.bazarschi@umu.se, tel. 090-786 5578

Forskningshuvudman för studien är Mittuniversitetet, 831 25 Östersund. Ansvarig forskare för studien är docent Erna Danielsson. Vid frågor om studien, kontakta erna.danielsson@miun.se, tel. 010-142 81 32

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.