En andel av överskottet går till strategiska insatser

18 december 2018

Vid tisdagens rektorsmöte togs beslut om att verksamheter, i de fall där inte alla medel använts under året, från och med 2019 ska lämna ifrån sig 10 procent av det positiva ekonomiska resultatet, över en viss nivå. Rektor tar sedan beslut om strategiska insatser på universitetsgemensam nivå.

Hör Rektor kommentera beslutet:

Intervju: Inger Nilsson. Film: Simon Öhman Jönsson.

Universitetet har de senaste två åren haft ett stadigt ökande överskott och prognostiseras ha ett utfall med +186 miljoner kronor vid årets slut. Tillgängliga resurser ska i så hög grad som möjligt användas för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalité. 

- Det handlar om att nyttja de resurser man har på bästa möjliga sätt, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

I syfte att stimulera att tillgängliga medel kommer till användning har rektor beslutat att när fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek, har myndighetskapital över en viss nivå per verksamhetsgren vid årligt bokslut och med positivt årligt resultat från och med 2019, så dras 10 procent av positivt ekonomiskt resultat in till universitetsgemensam nivå. Dessa medel kommer att användas till strategiska insatser.

Indrag av årligt positivt resultat görs efter aktuellt bokslutsår och tillämpas från och med år 2019. Universitetsstyrelsen har fastställt att målet är att myndighetskapitalet – balanserat kapital plus årets kapitalförändring inom samtliga verksamhetsgrenar exklusive oförbrukade bidrag – ska ligga i intervallet 9-15 procent av årets kostnader, för varje år under perioden 2015–2020. 2017 var det ekonomiska överskottet 102 miljoner och myndighetskapitalet hamnade på 14,7 procent.

Det procentuella indraget av årligt positivt resultat till universitetsgemensam nivå blir 10 procent, oavsett verksamhetsgren, från och med 2019. Rektor beslutar vilka strategiska insatser indragna medel ska användas till.

För mer information, kontakta:

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
per.ragnarsson@umu.se

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.