Allt bättre arbetsmiljö på universitetet

3 maj 2018

Universitetets arbetsmiljö är på väg åt rätt håll på nästan alla områden. Det visar det översiktliga resultatet från årets medarbetarundersökning. De flesta medarbetare tycker att arbetsklimat och ledarskap är bra, och är stolta över sin arbetsplats. Till områden som kan förbättras hör hög arbetsbelastning och intern information och kommunikation inom universitetet.

 

Foto: Malin Grönborg

För att kartlägga hur universitetets medarbetare upplever sin arbetssituation genomfördes en undersökning under mars – april i år. Svarsfrekvensen blev rekordhöga 83 procent, något som är en ökning med fem procentenheter jämfört med senaste undersökningen 2014. Umeå universitet är därmed näst bäst när det gäller svarsfrekvens bland landets universitet och högskolor, som medverkat i samma undersökning.

En positiv trend har också det så kallade medarbetarindexet – ett genomsnittligt mått på hur nöjda medarbetarna är med sina arbetsförhållanden. I år når universitetet 69 av maximalt 100. Vid förra mätningen år 2014 var motsvarande värde 66. Det innebär att Umeå universitet nu tillhör de universitet som har de bästa resultaten bland högskolor och universitet i landet, som genomfört en jämförbar undersökning

– Det är verkligen kul att se att allt fler av universitetets medarbetare är nöjda med sin arbetssituation, och att vi har en positiv trend. När du trivs och utvecklas på jobbet, mår och presterar du också bättre. Nu väntar en djupanalys av resultatet för att se inom vilka områden som det krävs ytterligare insatser, säger rektor Hans Adolfsson.

Variation mellan befattningar

Rektor Hans Adolfsson är glad över den positiva trenden inom arbetsmiljömområdet.

Foto: Elin Berge

I resultaten syns också att medarbetarindex varierar mellan olika grupper vid universitetet. De högsta värdena hittar vi hos professorer, administrativ personal och faktiskt doktorander – en grupp som tidigare haft ett väldigt lågt MI-värde, hamnar nu på 71.

– Vi har länge arbetat med att försöka förbättra arbetssituationen för våra doktorander. Det positiva resultatet från den här undersökningen är förhoppningsvis en signal om att vi är på rätt väg även i det arbetet, säger Hans Adolfsson.

Rekommendationsgrad ökar
I undersökningen mäts också rekommendationsgrad, eNPS, det vill säga ett mått på hur sannolikt det är att enskilda medarbetare skulle rekommendera Umeå universitet till andra. Denna utveckling är också positiv och Umeå universitet intar även här en topposition bland undersökta lärosäten i Sverige. Värdet på 13 innebär att universitetet har betydligt fler medarbetare som kan betraktas som ambassadörer än kritiker.

Styrkor och förbättringsområden
Utifrån resultaten går det också att plocka ut starka områden och förbättringsområden när det gäller arbetssituationen. Styrkor är att många är stolta över att arbeta vid Umeå universitet, på institutionen eller enheten. Många upplever också ett bra arbetsklimat och ett gott ledarskap. En majoritet anser också att arbetet är intressant och givande, och motivationen är hög.

Områden som kan förbättras är bland annat att arbetsbelastningen är alldeles för hög för en del medarbetare. Dessutom finns brister i förståelse för vision och delmål, kännedom om rutiner vid krissituationer och delaktighet i arbetsmiljöarbetet. En negativ utveckling har också värdet på hur medarbetare hittar information.

Ytterligare analys av resultaten krävs för att ringa in hur insatserna ska se ut, säger Hans Adolfsson, men vissa åtgärder är redan påbörjade.

– Bland annat så kommer vi snart att starta ett nytt visions- och strategiarbete, där vi räknar med att kunna involvera alla medarbetare. Sedan ser vi också över universitetets webb, vilket bör göra det lättare att hitta den information som eftersöks.

Nästa steg
Resultat av medarbetarundersökningen har presenterats för dekaner, prefekter, chefer och fackliga organisationer. Den 7 maj kommer enskilda resultat för institutioner och enheter att skickas till prefekter och chefer. Varje chef ska sedan presentera sitt resultat och arbeta fram en handlingsplan för prioriterade aktiviteter i samarbete med medarbetarna.

Alla prefekter och chefer kommer att kontaktas av HR-stödet (personalfunktion på verksamhet, förvaltning- och fakultetsnivå) för att säkerställa att de får adekvat stöd i sitt arbete med analys, information och framtagande av handlingsplaner.

– Det är nu som det viktigaste arbetet börjar – att med hjälp av resultatet utveckla arbetsmiljön och därmed kvaliteten i verksamheten. Alla vill vi att arbetsmiljön ska vara bra och att utvecklingen ska fortsätta gå åt rätt håll, säger Hans Adolfsson.

Utifrån enheternas handlingsplaner och egna analyser ska fakulteterna bilägga en övergripande handlingsplan för Systematiska arbetsmiljöarbetet till sin verksamhetsplan i december. Fördjupade analyser på universitetsövergripande nivå och en universitetsövergripande handlingsplan ska också arbetas fram.

Resultat av Medarbetarundersökning 2018

Frågor? Kontakta:

Lars Mähler,
projektledare, Personalenheten
073-727 42399
lars.mahler@umu.se

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.