Kvalitetsrapport för utbildning presenteras

8 juni 2018

Vid sammanträdet den 8 juni fick universitetsstyrelsen en övergripande presentation av hur implementeringen och utvecklingen av universitetets kvalitetssystem för utbildning fortskrider. Universitetsledningens intention är att universitetsstyrelsen framgent ska få motsvarande rapportering en gång per år.

– På det här sättet vill vi ge universitetsstyrelsen möjlighet att över tid följa Umeå universitets kvalitetsarbete inom utbildning. Rapporteringen är en viktig del i uppföljningen och förnyelsen av vårt kvalitetssystem. Det är också ett led i att knyta kvalitetsarbetet närmare den strategiska styrningen av universitetets verksamhet, säger vicerektor Heidi Hansson.

Presentationen för universitetsstyrelsen baserades bland annat på de verksamhetsdialoger med inriktning mot kvalitetsfrågor som universitetsledningen har hållit med fakulteter, Lärarhögskolan och studentkårerna under våren. Universitetsledningens bedömning är att implementeringen fortskrider väl och att ett omfattande kvalitetsarbete bedrivs av såväl studenter som anställda på alla organisatoriska nivåer. Genom information som tagits fram inom kvalitetssystemet har både goda exempel och utvecklingsbehov identifierats. Universitetsledningen avser till exempel att fortsätta dialogen om hur arbetet med kursutvärderingar kan utvecklas.

Heidi Hansson informerade också universitetsstyrelsen om det pågående arbetet med att ersätta universitetets två nuvarande kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive för utbildning på forskarnivå med ett sammanhållet system. En arbetsgrupp med representation från samtliga fakulteter, Lärarhögskolan och studenterna har under hösten och våren utarbetat ett förslag.

– Det blir ett kvalitetssystem som i stort sett bygger på redan befintliga aktiviteter och rutiner vid Umeå universitet. En viktig skillnad är dock att syftet med och uppföljningen av de olika aktiviteterna är mycket tydligare i det reviderade systemet. Arbetsgruppen har också stämt av att vi nu får ett system som uppfyller både universitets egna och Universitetskanslersämbetets kvalitetskrav, säger Heidi Hansson.

Läs mer om utbildningskvalitet vid Umeå universitet

Läs mer om det samlade kvalitetssystemet för utbildning

Frågor? Kontakta gärna:

Heidi Hansson, vicerektor för utbildning

Åsa Rudehäll, utredare vid Planeringsenheten

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.