Tydligare rutiner för ekonomiska donationer

13 juni 2018

Det ska vara enkelt och tryggt att stödja och donera till Umeå universitet. Därför finns nu en handläggningsordning med tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur arbetet med donationer ska gå till. Rektor har också beslutat om särskilt utvalda ändamål för donationer.

– Ekonomiska donationer kan exempelvis bidra till avgörande och viktiga forskningsresultat. Genom att förenkla den administrativa processen, till exempel klargöra roller och ansvar, förtydliga former för hur donerade medel fördelas och hur återkopplingen till donatorer ska gå till, hoppas vi kunna göra det lättare att donera till universitetet och i slutänden öka antalet gåvor till vår forskning och verksamhet, säger Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör.

Den nya handläggningsordningen gäller för donationer till universitetet som sker i form av enskilda insättningar, testamentsgåvor eller genom anknutna stiftelser. Den gäller inte för andra former av donationer, exempelvis donation av kulturföremål till universitetsbibliotekets samlingar.

För donatorer som planerar enskilda insättningar och testamentsgåvor finns ett antal valmöjligheter när det gäller donationens ändamål. Dels har rektor valt ut tio särskilda ändamål att stödja, nämligen:

• Umevatoriet
• Bildmuseet
• Demokratiforskning
• Klimatforskning
• Infektionsforskning
• Arktisk och samisk forskning
• Ekonomisk forskning
• Kulturvetenskaplig forskning
• Skogsforskning
• Medicinsk forskning

– Syftet med dessa utvalda ändamål är att lyfta fram tydliga alternativ för potentiella donatorer, men också att förenkla den administrativa processen internt. Ändamålen kommer att följas upp kontinuerligt, säger Per Ragnarsson.

Givetvis finns fortfarande möjlighet att donera till ett annat ändamål än de som är särskilt utvalda, eller att donera till universitetet generellt. En särskild kommitté – donationskommittén – kommer årligen att fatta beslut om fördelning av donerade medel där särskilt ändamål saknas. Kommittén har också fått i uppdrag att följa upp de särskilda ändamålen.

Om donationer till Umeå universitet:

• Hur mycket får Umeå universitet i donationer varje år? 

Det varierar mycket mellan åren, de senaste tre åren mellan 3–15 miljoner kronor per år.

• Har donationerna ökat eller minskat?
Donationerna har ökat över tid, framförallt har universitetet de senaste åren erhållit flera fastigheter och större donationer, både via testamenten och från enskilda personer.

• Vad är den enskilt största donationen?
Den enskilt största donationen direkt till universitet är en privatperson som år 2015 skänkte 13,4 miljoner kronor till medicinsk forskning. Klart största gåvan totalt sett är Baltics donationsstiftelse där Krister Olsson år 2008 skänkte 100 miljoner kronor i syfte att utveckla forskning och utbildning vid Umeå universitetet.

Läs mer:

Stor donation till Umeå universitet

Umeåföretag donerar 100 miljoner kronor till Umeå universitet


För mer information, kontakta:

Carl Larsson
Planeringsenheten

Läs Handläggningsordning för mottagande av donationer

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.