Studentkårerna uppfyller lagens krav

12 september 2018

Umeå universitet har följt upp studentkårernas verksamhet för verksamhetsåret 2016/2017 och konstaterar att samtliga studentkårer uppfyller högskolelagens krav samt att de i allt väsentligt lever upp till åtagandena enligt avtalen med universitetet.

I genomsnitt var 34 procent av universitetets studenter medlemmar i en studentkår under 2016/2017. Ställningen som studentkår omprövas av universitetet vart tredje år och under perioden 2016–2019 har Umeå Medicinska Studentkår (UMS – medicinska fakulteten), Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK – teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) och Umeå studentkår (US – humanistiska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lärarhögskolan vid Umeå universitet) ställning som studentkårer.

Stabil ekonomi
Studentkårerna har en stabil ekonomi. US och UMS gjorde ett positivt resultat för det aktuella räkenskapsåret, medan NTK gjorde ett negativt resultat. I samtliga fall handlar det om plus/minus 4 procent av årets intäkter. Studentkårerna visar eget kapital som motsvarar ungefär hälften av årets intäkter.

Högst anslutningsgrad under perioden hade UMS vårterminen 2017 med 58,4 procent, medan US hade lägsta siffran under verksamhetsåret, med 25,7 procent hösten 2016.

Samarbete underlättar
Det har blivit svårare att hitta medlemmar som vill engagera sig i studentkårers styrelse och verksamhet, men studentkårerna bedöms ha klarat av sina åtaganden när det gäller utbildningsbevakning, studiesocial verksamhet, mottagning av nya studenter samt delaktighet i kvalitetssäkringen av utbildningen och studentmedverkan.

Studentkårerna har genomfört olika utbildningar och har ett antal heltidsarvoderade kårfunktionärer. De tre studentkårerna har även ett omfattande samarbete. Den mest strukturerade samverkan finns inom grundutbildningsbevakningsrådet (GutBev). Där diskuterar studentombud och studiesocialt ansvariga från kårerna gemensamma utbildningsrelaterade frågor, arbetsmiljö, andra studiesociala frågor, gemensamma kampanjer, utbildningar, studentfall och liknande.

Läs: Uppföljning av studentkårernas verksamhet avseende verksamhetsåret 2016/2017

För mer information, kontakta:

Carl Larsson
utredare vid Planeringsenheten
carl.larsson@umu.se

Text: Inger Nilsson

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.