Lärarhögskolan under diskussion

10 oktober 2019

Lärarhögskolan har varit föremål för en extern utvärdering, och rapporten har tidigare i år skickats ut på remiss till berörda enheter. Inkomna remissvar – som redovisades för universitetsstyrelsen den 8 oktober – visar att de flesta enheter är överens om att det behövs ett tydligare programansvar, men att utvärderingen är alltför tunn för att ligga till grund för en omorganisation.

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har som uppgift att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid universitetet. På uppdrag av rektor har verksamheten utvärderats under våren 2019. Utvärderingsrapporten skickades sedan ut på remiss till berörda enheter, som har fått ge synpunkter på förslagen fram till den 1 oktober.

– Utifrån inkomna remissvar är de flesta eniga i att utvärderingen inte är tillräcklig som underlag för en organisationsförändring. Det råder dock också stor enighet om att åtgärder behövs, framförallt i form av ett tydligare programansvar, säger Heidi Hansson, vicerektor för utbildning.

När det gäller utvärderingen förslag till ny modell – det vill säga att programansvaret för lärarutbildningarna läggs "i linjen" fördelat på olika institutioner – är vissa remissinstanser principiellt positiva, medan andra menar att det vore fel väg att gå eller att förbättringar i första hand bör göras inom ramen för nuvarande organisation.

På universitetsstyrelsens sammanträde den 8 oktober gavs en översiktlig bild av remissvaren. Diskussionen i styrelsen handlade mycket om utbildningskvaliteten och att det fortsatta arbetet i första hand bör fokusera på hur den kan stärkas.

– Nu ska vi ta fram en plan för hur arbetet bör gå vidare. Förutom att fortsätta analysera de brister och åtgärdsförslag som framkommit i utvärderingen och remissvaren, och i tidigare utvärderingar av bland annat UKÄ, bör vi också se vilka lärdomar som finns att få från andra lärosäten och från övriga stora professionsutbildningar, exempelvis läkarprogrammet, säger rektor Hans Adolfsson, och fortsätter:

– Fokus bör nu vara på konkreta åtgärder för att stärka utbildningskvaliteten, på kort sikt sådana som kan genomföras inom ramen för nuvarande organisation. Samtidigt ska vi fortsätta med att analysera för- och nackdelar med olika alternativa organisationsformer.

För mer information, kontakta:

Anders Steinwall

Ester Roos-Engstrand

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.