Nytt centrum knyter samman det konstnärliga fältet

9 april 2019

Frågan om organisation för de konstnärliga verksamheterna landar i ett nytt centrum med start 1 januari 2020. Ingående parter blir Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och Institutionen för estetiska ämnen. För Arkitekthögskolan och Designhögskolan sker inget byte av fakultet.

Konstnärligt campus.

Foto: Ulrika Bergfors

På eftermiddagen fredag 5 april var verksamheterna på Konstnärligt campus inbjudna till ett informationsmöte med Mikael Wiberg, som sedan i höstas har lett ett projekt för utveckling och omorganisering av konstnärligt campus, och rektor Hans Adolfsson.

Mellan femtio och hundra personer samlades i aulan på Arkitekthögskolan för att ta del av det beslut om ny organisation som två dagar tidigare hade fattats av universitetsstyrelsen.

Beskedet blev att ett nytt centrum för de konstnärliga

Mikael Wiberg, projektledare för Konstnärligt campus

Foto: Mattias Pettersson

verksamheterna inrättas med start 1 januari 2020.

- Centrumet ska fungera som en stödstruktur och en gemensam plattform för den långsiktiga utvecklingen av det konstnärliga fältet inom Umeå universitet, och avseende såväl forskning som utbildning på samtliga nivåer, beskrev Mikael Wiberg.

Avviker från utredarens rekommendation

Beslutet innebär att man inte sammanför de konstnärliga verksamheterna under en och samma fakultet, och därmed i nuläget avstår från den rekommendation som den externa utredaren Peter Honeth presenterade i sin rapport förra våren.

- Peter Honeths förslag att samla verksamheterna på en fakultet är förknippat med ett antal problem. Det hade inneburit att flytta Designhögskolan samt Arkitekthögskolan från teknisk- naturvetenskaplig fakultet till humanistisk fakultet, och en risk att man inrättade en "fakultet inom fakulteten" med förlängda beslutsvägar, sa Mikael Wiberg.

- Att flytta institutioner mellan fakulteter skulle vara problematiskt och inte lösa frågan om hur vi fortsätter att stärka och bygga bra forskning och utbildningsverksamhet vid Konstnärligt Campus, fortsatte han.

Verksamheternas behov har satts i centrum

Projektgruppen han arbetat med består av enhetschefer för berörda enheter och institutioner, prodekaner från Humanistisk fakultet och Teknisk-natrurvetenskaplig fakultet samt studentkårsrepresentanter från NTK och Umeå studentkår.

I presentationen på det öppna informationsmötet poängterade Mikael Wiberg hur universitetsstyrelsens ordförande Chris Heister och vice ordförande Lars Lustig aktivt deltagit i arbetet så att styrelsen skulle kunna fatta ett informerat beslut som ser till verksamheternas behov:

- Styrelsens ordförande och vice ordförande gjorde intervjuer med projektgruppens ledamöter för att få deras bild av processen och förslaget som låg på bordet.

Styrelsebeslutet innebär också att projektplanen för projektet Konstnärligt campus revideras. Vägen framåt under resten av 2019 kommer att löpa i två parallella spår, förklarade Mikael Wiberg:

- Dels görs förberedelser för att inrätta det nya centret, formulera en instruktion och börja arbetet med att rekrytera en föreståndare. Dels fortsätter arbetet inom projektgruppen med samordning av mer praktisk karaktär. Till exempel med att hitta former för ökat samutnyttjande av verkstäder mellan de konstnärliga högskolorna.

Stillsam frågestund

Efter projektledaren Mikael Wibergs presentation var ordet fritt för mötesdeltagarna att fråga och kommentera. Mottagandet var överlag stillsamt jämfört med de reaktioner som väcktes av Peter Honeths rapport och rekommendationer våren 2018.

Rektor Hans Adolfsson.

Foto: Mattias Pettersson

Rektor Hans Adolfsson svarade på en fråga om varför man valt att starta ett centrum istället för att löpa lina ut och inrätta en konstnärlig fakultet:

- Det hade blivit en väldigt liten fakultet. Redan med dagens fakulteter är skillnaden större än vi skulle önska, och en konstnärlig fakultet hade varit ännu mycket mindre. Det hade inte blivit rättvist. Och bördan av gemensamma kostnader skulle bli olyckligt stor för institutionerna inom en sådan fakultet, svarade Hans Adolfsson.

Möjligheter med ett "Umeå Arts Centre"

De uteblivna förändringarna av fakultetstillhörighet innebär för somliga en lättnad, för andra en besvikelse. Vissa åhörarfrågor i informationsmötet på Konstnärligt campus rymde också ett mått av snopenhet över att ett omfattande, långvarigt och energikrävande arbete inte skulle resultera i mer handfasta organisatoriska förändringar. Kunde verkligen ett centrum lösa behoven?

Rektor Hans Adolfsson hämtade flera konkreta exempel på hur andra centrum inom Umeå universitet har drivit utveckling och samarbete inom olika områden.

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) framhölls som ett exempel på att ett centrum kan härbärgera en forskarskola och andra strategiska satsningar på ett forskningsområde. Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) togs som exempel på hur ett centrum kan knyta samman ett forskningsfält som inte enkelt låter sig fångas i en institutionsindelning.

- Kemisk biologiskt centrum (KBC) är också ett bra exempel på hur ett centrum kan äga och samordna användning av utrustning och infrastruktur, poängterade Hans Adolfsson.

Bakgrund: organisation för Konstnärligt campus

  • Alltsedan Umeå universitets konstnärliga campus invägdes för tio år sedan har diskussion pågått om hur verksamheterna inom det konstnärliga fältet skulle kunna närma sig varandra.
  • Hösten 2015 tillsattes fyra tematiska arbetsgrupper med representanter från verksamheterna vid Konstnärligt Campus och berörda fakulteter. Grupperna såg lovande möjligheter inom både forskning, utbildning och administration. Men analysen gav inte någon klar idé om hur en sammanhållande organisation borde se ut.
  • Hösten 2017 tillsatte rektor en utredning. Den utomstående bedömaren Peter Honeth togs in för att kartlägga och komma med ett förslag på ny organisation.
  • Honeths rapport var klar i april 2018. Den tydligaste förändringen i hans förslag var att samla Designhögskolan, Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, Institutionen för estetiska ämnen och Bildmuseet inom Humanistisk fakultet som egna institutioner. Det skulle alltså innebära ett byte av fakultet för Designhögskolan och Arkitekthögskolan.
  • Vid universitetsstyrelsens sammanträde i juni 2018 beslutades att man skulle gå vidare med att "ta ett samlat grepp kring de konstnärliga verksamheterna", och ett projekt för att ta utredningens rekommendationer vidare initierades. Mikael Wiberg, professor i informatik, utsågs till projektledare.

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.