Ett levande dokument

28 maj 2019

AKTUM I början av april fastställde universitetsstyrelsen Umeå universitets nya vision. Sedan det första utkastet skrevs har många versioner, kommentarer och diskussioner passerat.

Åsa Rudehäll, utredare vid Planeringsenheten.

Foto: Ulrika Bergfors

ÅSA RUDEHÄLL, utredare på Planeringsenheten, har ansvarat för att hålla ihop arbetet med texten.

Det här är inte första gången som du deltagit i ett visionsarbete vid Umeå universitet, eller hur?
— Nej. Jag deltog i arbetet med att skriva det utveck-lingsprogram med vision och strategier som fast-ställdes av universitets-styrelsen 2003, när Inge-Bert Täljedal var rektor.

På vilka sätt skiljer sig Umeå universitets nya visionsdokument gentemot de tidigare?
— Alla universitetets visionsdokument har ju varit olika i omfattning och upplägg. Det här är annorlunda på så sätt att det enbart består av en vision, inga mål och strategier. En annan skillnad är att den här visionen inte är strukturerad i avsnitt om forskning, utbildning och samverkan. Universitetsledningen var tydlig redan från start att de inte ville ha den uppdelningen.

Hur har din roll sett ut den här gången?
— Min uppgift har varit att lyssna, ta till mig idéer, synpunkter och förslag och att försöka sätta dem på pränt. Den vision som nu är fastställd av universitetsstyrelsen är resultatet av minst ett 20-tal olika versioner av texten som under resans gång har testats på olika grupperingar. Viktigast var förstås alla synpunkter som kom in i den interna remissomgången av dokumentet.

Vad var utgångspunkten när skrivandet började?
— Skrivarbetet inleddes med att vi läste igenom alla svar på de sex frågor som rektor skickade ut på remiss i början av hösten 2018. Baserat på svaren från verksamheten hade universitetsledningen några inledande diskussioner som ledde fram till det allra första utkastet till vision.I princip varje formulering har stöpts om sedan dess, men en sak som fanns med redan i det första utkastet var de tre rubrikerna som visionstexten är formulerad omkring: Umeå universitet tar framtidsansvar, Kunskapsutveckling i samspel och Konkurrenskraft och stolthet.

Har du exempel på saker som diskuterats mycket under resans gång?
— Några har haft synpunkter och velat ta bort texten om Umu-andan som beskrivs i det inledande avsnittet. Universitetets plats i Arktis var också tydligare framskrivet i den första versionen, men det väckte kritik så den delen tonades ner i senare versioner. I remissvaren kom synpunkter på att visionen inte var nog skarp och att den inte hade en tillräckligt tydlig riktning. Det försökte vi förbättra i den omarbetning av texten som vi gjorde innan den gick till universitetsstyrelsen för beslut.

Vad tar du själv med dig för erfarenheter av det här arbetet?
— Att ha tillit till processen.

JONAS LIDSTRÖM

Denna artikel publicerades i tidningen Aktum nr 1 2019.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.