Avhandling: Heparinbindande protein kopplat till organsvikt på IVA

9 september 2019

Plasmanivå av heparinbidnande protein vid ankomst till intensivvårdsavdelning är associerat med cirkulations-, respirations- och njursvikt, men specificitet och sensitivitet verkar bara vara hög för utveckling av njursvikt hos patienter med sepsis. Det visar Jonas Tydén i sin avhandling i anestesiologi som han försvarar 11 oktober.

Tidigare studier har visat samband mellan koncentration i plasma av heparinbindande protein, HBP, och utveckling av cirkulations- och respirationssvikt hos patienter bland annat efter hjärtstopp och efter traumatiska skador. Dessutom har koncentrationen av HBP visats kunna förutspå sviktande cirkulation när den studerats på patienter med infektion som söker på en akutmottagning.

I avhandlingen studeras om koncentrationen av HBP kan förutspå svikt av cirkulation, andning och njurfunktion hos patienter med blandade diagnoser som läggs in på en allmän intensivvårdsavdelning. Man ville också studera HBP nivåer i lungor i samband med respiratorbehandling samt utsöndring av HBP i urin och vid dialys.

I delarbete I och II mäts koncentrationen av HBP i plasma på 278 patienter vid ankomst till en intensivvårdsavdelning. Koncentrationen av HBP var högre i de grupper som utvecklade cirkulations-, andnings- och njursvikt men sensitiviteten och specificiteten var låg för den enskilde patienten med undantag för utveckling av njursvikt vid sepsis.

I delarbete III studeras HBP-koncentrationer i lungorna i en grismodell med potentiellt skadliga respiratorinställningar. Nivåerna var högre hos de grisar som utsattes för höga respiratorinställningar jämfört med kontroller med lägre inställningar. HBP-nivåer i lungorna studerades även hos friska försökspersoner och respiratorbehandlade patienter. Nivåerna var mycket låga hos friska försökspersoner och höga hos respiratorbehandlade patienter trots låga respiratorinställningar.

I delarbete IV studeras HBPkoncentrationer i urin och plasma hos friska försökspersoner, brännskadade patienter och patienter med kontinuerlig dialys på intensivvårdsavdelning.

Utsöndringen av HBP i urin var mycket låg både hos friska försökspersoner och patienter med brännskador. Den var något högre vid nedsatt njurfunktion. Start av kontinuerlig dialys påverkade inte HBPkoncentrationen i plasma men HBP kunde hittas i utflödesvätska från dialysen.

Jonas Tydén arbetar som narkosläkare, i huvudsak på IVA, i Östersund.

Till avhandlingen

Om disputationen
Jonas Tydén, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, försvarar fredag 11 oktober kl. 09.00 sin avhandling Heparin-binding protein och organsvikt vid kritisk sjukdom. Fakultetsopponent Sören Berg, Linköpings universitet. Huvudhandledare Joakim Johansson. Plats: Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus.

Redaktör: Ola Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.