Förtydliganden gällande din friskvård

17 september 2019

Regel för friskvårdsbidrag ersätts av regeln Friskvård vid Umeå universitet enligt beslut av rektor den 10 september 2019. I regeln sker en del förtydliganden om friskvårdsbidraget, friskvårdstimmen, deltagande i Hälsa på campus och om att arbetsskadeförsäkringen inte gäller under friskvårdstimmen.

Friskvårdsbidrag erbjuds även föräldralediga och sjukskrivna

I regeln Friskvård vid Umeå universitet (FS 1.1-1022-19) förtydligas att friskvårdsbidraget erbjuds till alla medarbetare oavsett anställningsform och gäller även vid föräldraledighet och sjukdom. Däremot kvarstår att bidraget inte ges till personer som är finansierade via stipendium.

Rutinen för utbetalning av friskvårdsbidraget ändrades under 2019 och står nu beskriven i regeln. Alla kvitton för friskvårdsbidrag skannas numera av den som begär bidrag och inga originalkvitton behöver lämnas in.

Det är fortfarande 10 december som är sista datum för att skicka in underlag för utbetalning av bidraget för innevarande år. Underlag som lämnas in efter den 10 december kommer att hanteras som nästa års bidrag.

Friskvårdstimmen påverkas av deltidsarbete

Friskvårdstimmen innebär att medarbetare kan ägna en timme per vecka till friskvårdsaktivitet. Men det har inte tidigare varit reglerat hur friskvårdstimmen får nyttjas. Nu finns förtydliganden kring vad som gäller bland annat för deltidstjänstgörande medarbetare vars friskvårdstid ställs i relation till tjänstgöringsgraden. Du som arbetar 50 % får alltså möjlighet till 30 minuters friskvård per vecka.

Friskvårdstimmen kan nyttjas när verksamheten så tillåter och tidpunkten ska godkännas av närmaste chef. Timmen kan delas upp på högst två tillfällen per vecka och kan inte sparas till senare veckor. Friskvårdstimmen är heller inte flextidsgrundande. Friskvårdstimmen ska användas i början eller slutet på dagen, alternativt under lunchen.

Försäkringen gäller inte på friskvårdstimmen

Viktigt att känna till är att arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring inte gäller när du utnyttjar din friskvårdstimme. Därför rekommenderas du ha en privat olycksfallsförsäkring som gäller för eventuella skador under din friskvårdstimme. Detta baseras på ett prejudicerande fall som prövades i Kammarrätten tidigare under 2019 där arbetstagaren i Jönköping inte fick ersättning för sin skada från arbetsskadeförsäkringen.

Fråga chefen om Hälsa på campus

Regeln Friskvård vid Umeå universitet reglerar också deltagande på Hälsa på campus, ett hälsoinspirerande initiativ som anordnas två gånger per år. Regeln anger att det är prefekt eller motsvarande chef som beslutar om dagen ska vara undervisningsfri för studenter och om anställda ska ges möjlighet att delta. Beslutet ska grundas på att verksamheten inte får påverkas negativt genom eventuellt deltagande.

Inte längre motionskort hos USM

I föregående regel beskrivs övergångsbestämmelser för ansökan om motionskort hos USM. Avtalet har nu upphört och är därför inte längre aktuellt varpå avsnittet har strukits. Medarbetare kan i stället utnyttja sitt friskvårdsbidrag till att själva köpa motionskort hos valfri leverantör.

Läs mer i Regel – Friskvård vid Umeå universitet

Mer detaljer hittar du på Aurora under Hälsa

Frågor? Kontakta gärna

Ann-Christin Edlund, biträdande personalchef

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.