Nya engelska titlar beslutade

10 september 2019

Den engelska titulaturen vid Umeå universitet har genomgått en omfattande revidering av universitetets Språkråd. Vanligt förekommande titlar som universitetslektor, forskare och postdoktor är tre exempel på benämningar som får nya engelska översättningar. Även kanslierna och dekan är med bland revideringarna.

Titulatur är ett samlingsnamn för de befattningsbenämningar, benämningar för roller och uppdrag, och i någon mån de akademiska grader som finns vid Umeå universitet. Målet med den genomgång av titlar som Språkrådet har genomfört är att titulaturen vid Umeå universitet ska vara beskrivande, konkurrensmässigt fördelaktig och språkligt korrekt, samt att den ska vara könsneutral och funktionell.

Hela den samlade titulaturen vid lärosätet har genomgått en genomgång. Resultatet av genomgången har dels mynnat ut i Regler för engelsk titulatur fastställd av rektor den 10 september 2019, dels i en ordlista för titulatur på Aurora. Regler för engelsk titulatur omfattar de titlar som rektor beslut om.

Några förändring som påverkar många anställda är att titlarna biträdande universitetslektor, universitetslektor, forskarassistent, postdoktor och forskare får nya, mer internationellt gångbara engelska motsvarigheter. Även ordet kansli får en ny översättning, numera faculty office, i stället för den tidigare översättningen dean's office. Svenska och engelska titlar för de kombinerade kliniska befattningsbenämningarna som finns vid Medicinska fakulteten, samt översättningarna av titlarna prodekan och vicedekan har justerats då de tidigare varierade mellan fakulteterna.

I mindre utsträckning har några justeringar även gjorts i svenska titlar, bland annat för att de ska vara könsneutrala. Regeln innehåller även en kort skrivguide för versalanvändning i engelsk titulatur.

Regler för engelsk titulatur träder i kraft den 1 januari 2020.

Mer läsning

Vid frågor, vänligen kontakta

Anna Lawrence, sammankallande i Språkrådet vid Umeå universitet

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.