Universitetsförvaltningens sjunde audit avslutad

27 augusti 2019

För att utveckla kvaliteten i förvaltningens verksamhet genomförs regelbundet audits vid förvaltningsenheterna. Enheterna genomlyses då av en temporär auditgrupp med representanter från olika fakulteter. Under våren har Personalenheten haft besök av en auditgrupp, och resultatet presenterades för medarbetarna i fredags.

Auditen innefattar bland annat ett antal platsbesök, där auditgruppen träffar och ställer frågor till både medarbetare och chefer. Inför dialogerna går auditgruppen igenom en SWOT-analys som enheten genomfört, med inriktning mot kvalitets- och förbättringsarbete, samt enhetens senaste verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Gruppen som arbetat med auditen av Personalenheten består av Ingrid Svensson, Per Höglund, Ann Sörlin och Inger Duchek.

I rapporten efter vårens audit vid Personalenheten lyfte auditgruppen några goda exempel som fler enheter kan inspireras av, nämligen:

  • Enhetschefens veckobrev till medarbetarna
  • Tutan - ett sätt att uppmärksamma goda insatser, både små och stora
  • Gemensamt fredagsfika/frukost för samtliga arbetsgrupper inom enheten

Auditgruppen föreslår även ett antal utvecklingsområden som enheten kan arbeta vidare med. För Personalenhetens del innefattade rekommendationerna att:

  • Föra en konkret diskussion om uppdraget och prioriterade områden
  • Utveckla skriftlig information och checklistor att hänvisa till vid frågor
  • Genomföra de planerade dialogerna med fakulteterna, för att diskutera ansvarsfördelning och processer
  • Genomföra en systematiserad insamling av synpunkter och behov, till exempel via kundundersökningar eller referensgrupper, eller genom att förändra befintliga inrapporteringsmallar
  • Diskutera behovet av en arbetsrättsjurist inom universitetet
  • Införa en levande aktivitetslista för mindre insatser och aktiviteter, som löpande följs upp
  • Överväga att införa stå uppmöten för korta avstämningar och informationsspridning inom enheten

Den fullständiga auditrapporten finns att ta del av här.

Under hösten kommer en ny auditgrupp att sättas samman för att arbeta med nästa audit, som kommer att ske på Kommunikationsenheten.

Redaktör: Inger Duchek

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.