10 forskare vid Medicinska fakulteten tilldelas strategiska forskningsresurser

29 oktober 2020

I årets utlysning av fakultetens strategisk forskningsresurs tilldelas 10 forskare forskningsanslag, på vardera 700 000 kronor/år i tre år.

Medicinska fakultetsnämnden beslutade den 28 oktober att tilldela de treåriga forskningsresurserna till följande personer:

Inom beredningsgrupp 1s område (i bokstavsordning)

Anders Wåhlin, Institutionen för strålningsvetenskaper
Jonathan Gilthorpe, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Lev Novikov, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Paul Kingham, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Sara af Bjerkén, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Sofie Degerman, Institutionen klinisk mikrobiologi

Inom beredningsgrupp 2s område (i bokstavsordning)

Anneli Ivarsson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Maria Gustafsson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Miguel San Sebastian, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Per E Gustafsson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Syftet med utlysningen är att ge möjlighet till forskare som har konkurrenskraftiga forskningsprojekt, men som inte redan har ett substantiellt lokalt och/eller regionalt ekonomiskt stöd och som inte tillhör fakultetens excellensforskare med avseende på stora pågående externa bidrag, att kunna konkurrera om fakultetsgemensamma medel för forskning som ska stärka forskningen i projekten och göra dem ännu mer konkurrenskraftiga. Syftet är att på sikt öka tilldelningen från internationella och nationella finansiärer, inte minst forskningsråden, till fakultetens forskare.

Utlysning med två beredningsgrupper

För andra året i rad kunde den sökande välja att söka till en av två olika beredningsgrupper. Beredningsgrupp 1 utgick från Vetenskapsrådets kriterier. Beredningsgrupp 2 utgick från Forte/Formas vetenskapliga kriterier, som även inkluderar bedömning av samhällsrelevans och nyttiggörande. Tilldelningen till de olika grupperna fördelades enligt söktryck till respektive grupp, vilket i år gjorde att sex anslag tilldelas forskare som sökt till Beredningsgrupp 1 och fyra anslag till forskare ur Beredningsgrupp 2. Samtliga granskare i båda beredningsgrupperna var externa.

Totalt inkom 29 ansökningar vilket innebar en beviljandegrad på 35 procent. I beredningsgrupp 1 var 29 procent av de sökande kvinnor jämfört med 33 procent av de som beviljades medel. Motsvarande siffror för beredningsgrupp 2 var 58 procent kvinnliga sökanden och 50 procent kvinnor bland de med erhållna anslag.

Det totala söktrycket var 41 procent kvinnor och 59 procent män, jämfört med att 40 procent av anslagen tilldelas kvinnliga och 60 procent manliga sökanden.

Nytt krav vid ansökan

En nyhet för denna ansökningsomgång var ett krav på att också ha skickat ansökan om projektbidrag till ett statligt forskningsråd alternativt intyga att man redan uppbär sådant anslag. Även de forskare som vill vara behöriga sökande i 2021 års utlysning, ska se till att ha lämnat in en ansökan till ett statligt forskningsråd innan.

Förutom denna strategiska satsning, pågår vid Medicinska fakulteten en rad andra strategiska forskningssatsningar i utlysningsform, som Forskningslyftet, Klinisk forskningsresurs, och de så kallade Bioteknikmedlen. Till det kommer utlysningar av forskningsinfrastrukturmedel (5 miljoner kronor per år), liksom de projektanslag för klinisk forskning som ALF-systemet årligen utlyser samt TUA:s utlysning av projektmedel för odontologisk forskning. Därtill utlyser Region Västerbotten vart tredje år så kallade Spjutspetsmedel för klinisk forskning.

En särskild strategisk satsning är dessutom prefekternas forskningsstrategiska disposition som varje institution tilldelats, vilket totalt för hela fakulteten utgör en satsning på 33 miljoner kronor per år 2020-21 (därefter 20 mnkr/år), i syfte att stärka respektive institution utifrån dess unika behov.

Översikt fördelning

Översikt av hur fakultetens forskningssatsningar fördelats mellan fakultetens institutioner år 2017-2020:

Statistik forskningssatsningar per institution

Översikten inkluderar alltså inte Strategisk forskningsresurs 2021-23 ovan.

Strategisk forskningsresurs 2017-2021

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.