Lönekartläggning för 2020 genomförd

9 september 2020

LIKA VILLKOR. Umeå universitet har kartlagt och analyserat kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor för år 2020. Kartläggningen begränsades denna gång till att omfatta lärarkategorierna och IT-befattningar.

Resultaten av kartläggningen visar att inga lönejusteringar behöver göras för någon grupp baserat på osakligheter utifrån kön.

Däremot beslutades om att insatser ska göras för att utveckla analysmöjligheterna för lektorer och forskare med docentkompetens, adjunkter med avlagd doktorsexamen samt analys av deltidsanställda ur ett könsperspektiv.

Analysen visar också att lokala avtal, bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor har en könsneutral utformning.

Kartläggning ska göras enligt lag

Diskrimineringslagen föreskriver att alla arbetsgivare varje år ska genomföra en kartläggning och analys för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner och anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Arbetet med lönekartläggning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Läs rapporten

Kartläggning och analys av löner 2020

För mer information

Kontakta: susanne.sundqvist@umu.se

Om arbetet med kartläggningen

Kartläggningsgruppen har bestått av arbetsgivarrepresentanter och HR-stöd centralt, vid fakulteter, förvaltning, universitetsbiblioteket och gemensamma enheter.

Arbetsmöten har hållits med arbetstagarorganisationerna i de olika delarna i kartläggning och analys, och samverkan har skett vid två tillfällen i den centrala samverkansgruppen med facklig representation från Saco-S, OFR-s och SEKO.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.