Nytt arbetssätt med Lika villkor och Internationalisering

13 oktober 2021

De viktiga frågorna kring Lika villkor och Internationalisering lyfter Fakultetsnämnden på ett tydligare sätt nu upp på agendan i centrala, strategiska nämnder och råd, vilket kommer säkerställas bland annat genom att minst en ledamot i vardera organ får ett särskilt ansvar att bevaka och driva frågorna inom dessa områden.

De nämnder och råd som i ett första skede åläggs att utse ansvariga för Lika villkor och Internationalisering är Fakultetsnämnden, Forskningsstrategiska nämnden, Utbildningsstrategiska nämnden och Rådet för utbildning på forskarnivå.

Fakultetsnämnden har redan utsett professor Åsa Hörnsten till nämndens likavillkorsansvarig, och universitetslektorerna Estelle Naumburg och André Nyberg till nämndens internationaliseringsansvariga med särskild inriktning mot internationalisering i utbildning respektive i forskning.

Estelle Naumburg har vidare av dekan förordnats som ny ordförande i Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU), som tillsammans med Utbildningsstrategiska nämnden och programråden arbetar med ökad internationalisering i fakultetens utbildningsprogram. RIU har även av fakultetsnämnden fått ett förtydligat och utvidgat uppdrag denna mandatperiod.

Lika villkor

Inom Lika villkor kommer de ansvariga att bland annat arbeta med strategier och åtgärder, för vilka Fakultetsnämnden är ytterst ansvariga och kommer konkretisera i fakultetens verksamhetsplan, inte minst inför framtagande under nästa vår av en ny treårig verksamhetsplan för åren 2023-2025. De likavillkorsansvariga kommer regelbundet att träffas tillsammans med ansvarig likavillkorshandläggare vid Kansliet för medicin för att utbyta erfarenheter och initiera olika aktiviteter. De kommer även vid tillfällen träffa institutionernas företrädare i dessa frågor för att dela erfarenheter och idéer.

Likavillkorsansvariga i nämnder och råd ska exempelvis bevaka att det viktiga arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling inom fakulteten fortgår i deras respektive organ, och arbeta på ett sådant sätt att det omfattar fakultetens alla medarbetare och studenter.

- Vi har en skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier på våra arbetsplatser. Med det här sättet att organisera delar av likavillkorsarbetet, kommer likavillkorsfrågan ytterligare synliggöras och integreras än mer i nämndernas och rådens diskussioner och verksamhet, säger dekan Patrik Danielson.

- Detta är dock förstås bara ett komplement till det arbete och ansvar för dessa frågor som chefer på olika nivåer i organisationen utövar och som vi också arbetar kontinuerligt med att utveckla.

Internationalisering

De ansvariga inom detta område kommer att träffas regelbundet för att diskutera och initiera aktiviteter. Den här gruppen kommer bland annat att arbeta med att motivera till, och följa upp, att fakultetens beredningsorganisation och verksamhet implementerar Inriktningsdokument för internationalisering vid Medicinska fakulteten.

Mycket av det gedigna arbete som grundlades av det tidigare organet IKOM – som exempelvis utlysningar inom olika områden för att främja internationalisering – kommer att fortgå och med oförändrad avsättning av resurser från Fakultetsnämnden. Arbetet kommer hädanefter att praktiskt genomföras av respektive nämnd och råd, t ex för nya utlysningar.

Gruppen av internationaliseringsansvariga får också ett särskilt uppdrag att i sitt arbete identifiera möjliga synergier mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning inom internationaliseringsområdet, så att denna diskussion hålls levande.

- I och med att ansvaret ligger hos olika nämnder och råd, kommer samarbetet kring Internationalisering att omfatta alla nivåer inom utbildning, vilket ger goda förutsättningar att realisera de planer inom internationalisering som fakultetsnämnden fastställt. Vidare kommer erfarenhetsutbyte och gemensamma målsättningar inom området kunna stärkas med detta arbetssätt, säger Kristina Lejon, prodekan.

Medicinska fakultetens organisation

Organisationskarta Medicinska fakulteten

Foto:

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.