Extern granskare ska se över universitetets hantering av trakasseriärenden

12 november 2021

Universitetet bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har även en organisation för stöd i lika villkorsfrågor. Ändå upplever medarbetare att det är svårt att få gehör och att universitetet inte tar dessa frågor på allvar. Nu tar universitetet in en extern granskare för att få hjälp med att hitta brister i hur arbetet fungerar.

Universitetsledningen och ledningsrådet där alla dekaner, föreståndare för Lärarhögskolan, överbibliotekarien, universitetsdirektören och studentkårerna ingår diskuterar nu hur uppdraget ska utformas.

Tanken är att få en extern parts bedömning av hur universitetet hanterar hela situationen när till exempel ett ärende om sexuella trakasserier har uppstått vid Umeå universitet. Granskningen ska titta på alla delar i hanteringen för att se om vi har ett bra ramverk med interna regler, handläggningsordningar, arbetssätt med mera. Det är också viktigt att få syn på hur det går att förbättra universitetets förebyggande arbete i värdegrunds- och lika villkorsfrågor.

Däremot ska den externa granskningen inte göra en ny bedömning av de ärenden om sexuella trakasserier som redan handlagts vid Umeå universitet. Det beror på att när ett beslut som fattats av en myndighet har vunnit laga kraft, det vill säga det är prövat i de instanser där det är möjligt, så kan det inte prövas igen. Det här är en grundläggande princip som finns för rättsskipning i Sverige och andra demokratier för att alla ska kunna lita på att ett slutligt beslut eller dom gäller och inte kan ändras, och att en person inte kan dömas flera gånger för samma sak.

− Vi kan inte ändra det som varit och som fortfarande helt förståeligt rör upp känslor. Men vi kan se till att bli bättre på att förhindra uppkomsten av kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier och hur vi hanterar dem framöver. Trots nollvision måste vi tyvärr ändå vara medvetna om att sådant förekommer vid universitetet, säger Hans Adolfsson, rektor.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.