Fokus på arbete för en tryggare arbetsmiljö

18 november 2021

Umeå universitet vill vara en trygg plats för studenter och medarbetare. Men den senaste tiden har såväl lokalmedia som medarbetare och studenter uppmärksammat att det finns brister i universitetets rutiner i arbetet mot sexuella trakasserier.
Därför har nu en rad åtgärder och aktiviteter påskyndats och initierats för att sätta fokus på arbetet.
− Umeå universitets arbete mot sexuella trakasserier måste förbättras. Vi vill att studenter och medarbetare ska känna att vi prioriterar detta arbete, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet med särskilt ansvar för lika villkorsfrågor.

Det finns sedan tidigare ett pågående arbete mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet. Men det arbetet prioriteras särskilt nu.

Foto: Ulrika Bergfors

Vid Umeå universitet råder en nollvision mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. För att nå en vision krävs ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vid Umeå universitet finns det arbetet, men den senaste tiden har det blivit tydligt att det som görs inte räcker och att arbetet måste prioriteras.

Det har också blivit uppenbart att Umeå universitet saknar tydlig och samlad information om hur medarbetare och studenter kan få stöd och hur de ska gå tillväga om de blir utsatt i verksamheten.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Foto:

− Det är djupt beklagligt och oacceptabelt att studenter och medarbetare blir utsatta för trakasserier eller kränkande behandling inom universitetet. Det strider mot vår värdegrund och visionen för vår arbetsmiljö, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, och fortsätter:

− Som ledning ska vi säkerställa att det finns tillräckliga resurser, stöd och kunskap bland chefer, medarbetare och studenter för att på ett effektivt sätt arbeta förebyggande för att det inte ska hända. När det ändå tyvärr händer, behöver vi ha tydliga och väl kända rutiner för hur vi agerar, så att vi kan handla snabbt och rätt.

Arbetet prioriteras

Den senaste tidens medialt uppmärksammade fall har tydliggjort att Umeå universitets arbete mot sexuella trakasserier måste prioriteras, för att skapa en trygg och säker arbetsplats för alla.

Därför har universitetsledningen initierat och påskyndat en rad åtgärder och aktiviteter för att förstärka det arbetet under hösten och våren. Det handlar om granskningar, uppdaterade styrdokument, samtal och grupparbete på chefsnivå samt ett tydliggörande av vilket stöd som finns och hur man ska gå tillväga om man blir utsatt. På medarbetarwebben finns nu en sida där arbetet presenteras mer detaljerat.

Här kommer du till sidan på medarbetarwebben.

− Det är viktigt för oss att visa att det pågår ett fokuserat arbete för att motverka alla former av trakasserier vid vårt universitet, säger Heidi Hansson.

Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet.

Foto:

Hon vill betona att det kommer att bli fler aktiviteter, men det är de åtgärder som beskrivs på sidan på medarbetarwebben som är i rullning just nu.

− Detta är ett arbete som ständigt måste pågå på alla olika nivåer inom verksamheten. Vi måste göra det tillsammans för att återskapa tilliten till varandra och till universitetet, säger hon.

Framåtsyftande arbete

Universitetsledningen vill poängtera att det arbete som sker nu är framåtsyftande. Redan beslutade ärenden kommer alltså inte att rivas upp och ändras.

När ett beslut har fattats av en myndighet och vunnit laga kraft är det inte möjligt att riva upp eller ändra beslutet. Det här är en grundläggande princip för rättsskipning i Sverige och andra demokratier, för att alla ska kunna lita på att ett slutligt beslut eller en dom gäller och inte kan ändras, och att en person inte kan dömas flera gånger för samma sak.

− Självklart kommer vi att gå igenom konsekvenserna av tidigare beslut och lära oss av dem. Även om vi kan konstatera att det rent juridiskt inte har skett några överträdelser blir det tydligt att följderna inte alltid blir bra. Det finns flera dimensioner att ta hänsyn till när det är många som är berörda, säger Hans Adolfsson.

Texten översätts till engelska inom kort.
The article will be translated. 

För en tryggare arbetsplats

Flera åtgärder pågår för att göra universitetet bättre rustat för att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.