Gunilla Stenberg tilldelas Lika villkors-priset 2021

30 november 2021

Ett mångårigt engagemang för Lika villkors-frågor i både utbildning, forskning och på institutionen, ger Gunilla Stenberg Medicinska fakultetens Lika villkor-pris. Syftet med priset är att uppmuntra medarbetare och studenter att verka för lika villkor.

Gunilla Stenberg, universitetslektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/Fysioterapi

Foto:

- Det var väldigt överraskande och vilken otrolig uppmuntran! säger Gunilla Stenberg, som ibland känner sig osäker på om hon satsar resurserna rätt när hon jobbar med Lika villkors-frågor.

Det här priset ger henne kvitto på att det är helt rätt satsade resurser.

Gunilla Stenberg är fysioterapeut och ingår i en forskargrupp som bedriver forskning med psykosociala, sociokulturella och genusteoretiska perspektiv på kropp, hälsa och rörelse.

Genusperspektiv i forskning och utbildning

- Jag gjorde min forskarutbildning på genusforskarskolan i Umeå och efter det har det mesta av den forskning jag bedrivit haft ett genusperspektiv och då framför allt inom områdena smärta och funktionshinder. Sedan många år är också frågor kring Lika villkor och genus ett viktigt inslag i min undervisning.

- Vi både diskuterar och har gruppövningar för att reflektera kring de här frågorna. Studenterna uppskattar att de både får en bakgrund kring lika villkor och att de uppmärksammas på att vi kan uppfatta saker på olika sätt, berättar Gunilla.

I termin 6 på fysioterapeutprogrammet inkluderar Gunilla patientperspektivet i undervisningen. Både vad som kan hända om personal utsätter patienter för trakasserier men också det omvända, om patienter utsätter personal för trakasserier.

- Jag brukar använda exempel på sådant jag själv har upplevt som fysioterapeut. Vi befinner oss i en maktposition gentemot patienterna. Jag har fem autentiska fall jag brukar berätta om och som vi diskuterar.

Engagerade studenter

Gunilla ser att det har hänt mycket inom det här området över åren.

- Det är en jättestor skillnad. Tidigare fick jag mer förklara och försvara, numer tar studenterna för sig mer och engagerar sig.

Men det finns fortfarande mer att göra.

- Vi blir kanske aldrig färdiga, normer ändras hela tiden så vi måste fortsätta prata kring de här frågorna.

Hög prioritet inom fakulteten

- Lika villkorsfrågor ska vara högt prioriterade inom hela Medicinska fakulteten och ett led i det arbetet är att lyfta fram goda föredömen på området, bland annat genom det här priset, säger fakultetens dekan Patrik Danielson, som delade ut priset till Gunilla Stenberg i samband med det senaste fakultetskollegiemötet.

Motivering, Kommittén för lika villkor

"Gunilla har visat ett brett engagemang för lika villkorsfrågor inom både forskning och undervisning, samt som en engagerad och kunnig lika villkorsföreträdare på sin institution. Hennes forskning sprider kunskap om etnicitet, genus och pekar bl.a. på vikten av genusaspekter inom rehabilitering.
I sin undervisning stödjer hon studenter att medvetandegöra och problematisera kring normer och orättvisor genom studentaktiva läraktiviteter.
Som lika villkorsföreträdare arbetar hon strategiskt för att främja lika villkor och bidrar med sin kunskap för anställda och studenter. Gunilla Stenberg har därmed gjort en långvarig och framstående insats för att främja lika villkor vid Medicinska fakulteten."

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.