Ramarna för uppdrag till extern utvärderare beslutad

23 november 2021

En extern utvärderare ska utvärdera universitetets arbete när det gäller kränkande särbehandling, hantering av misskötsamhet, trakasserier och sexuella trakasserier. Inriktning och innehåll för uppdraget är nu klart.

Uppdragsbeskrivningen pekar på att utvärderingen ska vara framåtsyftande och ta hänsyn till jämställdhetsperspektiv på de frågor som ska utvärderas. Utvärderingen ska inte ompröva tidigare fattade beslut i personärenden eller granska de bedömningar som ligger till grund för dessa beslut.

Direktivet i sin helhet

Vem som kommer utses som extern utvärderare och tidplan för utvärderingen är ännu inte beslutad. Ambitionen är att utvärderare ska vara utsedd innan årets slut.

Har du frågor?

Kontakta Hans Wiklund, universitetsdirektör

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.