Styrelsen diskuterade hanteringen av kränkningar och sexuella trakasserier

10 december 2021

Universitetsstyrelsen fortsätter att följa hur universitetet arbetar med rubricerade frågor. Under torsdagens styrelsemöte fördes en grundlig diskussion om arbetet med att förebygga och hantera kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier.

Chris Heister, ordförande för universitetsstyrelsen.

Foto: Mattias Pettersson

— Det är viktigt att rektor och universitetsledning tar frågan på stort allvar. De åtgärder som vidtas och planeras är nödvändiga och adekvata, säger Chris Heister, universitetsstyrelsens ordförande.

Vid torsdagens styrelsemöte redogjorde rektor Hans Adolfsson och vicerektor Heidi Hansson för hur universitetets arbete mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier har uppmärksammats av lokalmedia den senaste tiden och vilka nya åtgärder som universitetsledningen har vidtagit och planerar att genomföra för att förbättra hanteringen av denna typ av arbetsmiljöfrågor. Arbetet har pågått sedan i våras och ledningen har tagit upp frågan i ett stort antal interna dialoger med fakulteter, prefekter och chefer, i universitetets strategiska råd, med fackliga organisationer och arbetsmiljöombud, studentkårer, studentrepresentanter, doktorandföreningar samt med universitetets likavillkorsföreträdare.

Under hösten tillsatte universitetsledningen en arbetsgrupp för arbetsmiljö och värdegrund under ledning av universitetsdirektören med uppdrag att samordna och driva på arbetet med konkreta åtgärder. De åtgärder som för närvarande följs av arbetsgruppen är:

  • Genomförandet av en extern granskning som ska utvärdera universitetets arbete när det gäller kränkande särbehandling, hantering av misskötsamhet, trakasserier och sexuella trakasserier. Utvärderingen ska vara framåtsyftande och utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Karin Röding, tidigare generaldirektör, är utsedd till granskare.
  • Revidera och tydliggöra universitetets process för utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Processen är beskriven i styrdokumentet Handläggningsordning vid utredning av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier som nu är ute på intern remiss för att kunna beslutas av rektor i en reviderad version.
  • Universitetsledningen har tillsatt ett projekt för att utvärdera och se över hur det förebyggande och främjande arbetet bedrivs enligt vad som krävs i diskrimineringslagen, både vad gäller perspektivet arbetsgivare och utbildningsanordnare. Projektet har fått extra resurser för att kunna bedrivas i snabbare takt.

Utöver detta har två beslutade åtgärder också slutförts:

  • En ny webbsida Om något händer har lanserats med utförlig information om hur anmälningar går till, vilket stöd som finns att få och vad som händer efter anmälan.
  • En prefekt- och chefsträff genomfördes den 25 november med närmare 70 närvarande prefekter och chefer. Mötet inleddes med en introducerande föreläsning och därefter följde diskussioner i mindre grupper. Dokumentationen från gruppdiskussionerna med förslag på förändringar kommer att vara en av flera underlag som ingår i den beslutade externa granskningen.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

— Jag ser att universitetets hantering av kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier behöver förbättras, och det är en prioriterad fråga att vi väljer och gör rätt åtgärder som gör skillnad. Jag är också övertygad om att den externa utvärderaren kommer ge oss underlag till fler förbättringar, säger rektor Hans Adolfsson.

Universitetsstyrelsen beslutade att uppdra till rektor att ge en redovisning av arbetet vid ett kommande sammanträde, så att styrelsen kan fatta de nödvändiga beslut som åligger styrelsen.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.