Bra betyg till krishanteringen, men också lärdomar att ta vidare

4 mars 2021

Internrevisionen har utvärderat universitetets krisledningsarbete med anledningen av coronapandemin. Krishanteringen har fungerat bra, men det finns också områden som går utveckla vidare.

I oktober 2020 beslutade rektor att ge internrevisionen i uppdrag att utvärdera universitetets krisledningsarbete. Syftet har varit att dra lärdomar av och tillvarata erfarenheter av det arbete som pågått hittills. Utvärderingen har varit avgränsad till krisledningsarbetet på universitetsgemensam nivå.

Internrevisionen har intervjuat ett stort antal personer och tagit del av dokumentation kring arbetet och kommit till slutsatsen att krisledningsarbetet har fungerat bra. Det fanns en etablerad krisorganisation vid universitetet vid pandemins utbrott, men pandemin har inneburit exceptionella utmaningar då den jämfört med andra kriser är så omfattande och så utdragen i tid.

Utvärderingen visar att krisorganisationen inte var förberedd för en kris av denna omfattning. Det innebar att krishanteringen i den inledande fasen av krisen delvis handlade om att "lägga ut ny räls", exempelvis att hitta former för att snabbare än vanligt kunna bereda och fatta nödvändiga beslut för att hantera konsekvenserna av pandemin för universitetets verksamheter.

Flera av de förslag som internrevisionen lyfter i sin rapport "När viruset kom" (FS.1.6.2-2030-20) kommer universitetet att arbeta vidare med.

- Internrevisionens utvärdering ger en bra bild av krishanteringen. Den visar på flera styrkor, men också områden som vi kan förbättra. Jag är tacksam för det stora ansvar och engagemang som alla tagit och visat. Det är ett imponerande lagarbete, säger universitetsdirektör Hans Wiklund.

Ett områden som universitet kommer arbeta vidare med är att se över vissa roller och ansvarsfördelningen mellan ledningsråd, krisledningsgrupp och andra berörda organ och funktioner. Erfarenheten är att ledningsrådet kan fylla en viktig funktion som stabsgrupp vid en kris av denna omfattning.

Kriskommunikation är ett annat område att arbeta vidare med, till exempel effektiva kommunikationsvägar till alla studenter.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.