Åtgärder för att motverka risk för korruption

17 maj 2021

BESLUT Att arbeta förebyggande mot korruption handlar bland annat om att ha bra arbetsprocesser på plats, aktuell kunskap om vad korruption är och vilka risker som finns. Men också att se till att om korruption ändå sker, så finns verktyg för att åtgärda bristerna. En särskild riskanalys som tittat över förvaltningens olika administrativa processer är genomförd och universitetsdirektör Hans Wiklund har nu beslutat om förebyggande åtgärder. 

Som myndighet har Umeå universitet en mängd lagar och regler att förhålla sig, men också ett förtroende att förvalta som handlar om att myndigheten agerar på ett objektivt och rättssäkert sätt. En av de risker som finns som kan påverkar myndigheters förtroende är risken för korruption. Korruption handlar om att utnyttja sin position för att nå vinning för egen eller andras del på ett sätt som är olagligt och olämpligt.

Det är bakgrunden till att Christina Adolfsson, enhetschef på Ekonomienheten, genomfört en kartläggning över eventuella risker som rör förvaltningens administrativa processer. Exempel på risker som skulle kunna uppstå är personer nyttjar sin position inom myndigheten för att påverka beslut eller få undantag från att följa regelverk, eller till exempel vara i kontakt med leverantörer innan en upphandling är påbörjad.

Utifrån de åtgärder som kartläggningen föreslagit har universitetsdirektör Hans Wiklund beslutat om åtgärder som är gemensamma för förvaltningen men också enhetsspecifika uppdrag. Några exempel på åtgärder som är beslutade:

  • förbereda inrättande av visselblåsarfunktion
  • uppdatera och lägg till information om korruption och den statliga värdegrunden i introduktionsutbildningen för nyanställda
  • komplettera informationen om korruption på medarbetarwebben Aurora
  • öka andelen varor och tjänster som köps in via e-beställningssystemet Raindance Marknadsplats
  • se över universitetets policy mot tagande och givande av muta

Beslutet i sin helhet 

Läs mer om hur Statskontoret arbetar mot korruption 

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.