Ingen överprövning av Socialstyrelsens upphandling

23 juni 2021

En ny vägledande dom from Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att upphandlingsplikten inte gäller mellan statliga myndigheter. Detta efter att Umeå universitet ansökt om överprövning av Socialstyrelsens upphandling våren 2019, men fått nej i högsta instans.

Under våren 2019 lämnade universitetets Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) anbud i en ramavtalsupphandling genomförd av Socialstyrelsen (SoS) benämnd "Kunskapscentrum i katastrofmedicin". Sedan universitetets anbud diskvalificerats ansökte universitetet om överprövning av SoS upphandling. Universitetets ansökan har föranlett prövning i samtliga tre förvaltningsrättsliga instanser av frågan om en statlig myndighet har rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Nyligen – ca två år efter det att ansökan om överprövning lämnades in till förvaltningsrätten – kom Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) med sin dom. I denna kommer HFD fram till att universitetet saknar rätt att få SoS upphandling överprövad eftersom båda parter är statliga myndigheter som ingår i samma juridiska person (staten) och att det upphandlingsrättsliga regelverket därmed inte är tillämpligt.

- För KcKM innebär domen givetvis ett avbräck då universitetet av allt att döma kommer att stå utanför ett för verksamheten centralt och viktigt ramavtal. Vi hyser ändå förhoppningar att KcKM ska kunna hitta en väg framåt i dialog med Socialstyrelsen. Ingen är betjänt av att parternas mångåriga samarbete upphör och att KcKM:s betydelsefulla verksamhet måste reduceras, säger Britt-Inger Saveman, senior professor vid KcKM.

- Även om det är olyckligt att Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att universitetet inte har rätt att få en rättslig prövning av hur Socialstyrelsen har genomfört sin upphandling är det bra att HFD nu klargör rättsläget. I och med domen står det nu klart att det upphandlingsrättsliga regelverket inte är tillämpligt på anskaffningar mellan statliga myndigheter, säger Per Jonsson som är upphandlingsjurist vid universitetets avdelning för upphandling och inköp.

Domen har kommenterats av Upphandlingsmyndigheten som välkomnar HFD:s klargörande av rättsläget.  

Text: Per Jonsson

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.