Prognos visar på fortsatt ekonomiskt överskott

18 juni 2021

Prognosen för år 2021 är att universitetet kommer gå med fortsatt ekonomisk överskott på 120 miljoner kronor. Det kan jämföras med resultatet för år 2020 som var ett överskott på 105 miljoner kronor.

Det ekonomiska resultatet jämfört med periodiserad budget jan-april visar att intäkterna är 7,7 miljoner kronor lägre än budgeterat, men också att kostnaderna är 60,2 miljoner kronor lägre än budgeterat, dvs ett ekonomiskt resultat med +52,5 mnkr jämfört med periodiserad budget.

Totalt har intäkterna ökat med 20 miljoner kronor (+1,3 procent) jämfört med motsvarande period 2020, främst beroende på fler utbildningsplatser och därmed också ökade anslagsintäkter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

När det gäller kostnaderna har de endast ökat med 5 miljoner kronor (+0,3 procent) jämfört med motsvarande period 2020. Kostnaderna för personal har ökat med 59 miljoner kronor (+5,6 procent) jämfört med motsvarande period 2020. Ökningen beror dels på lönerevision och ökat antal anställda (+52 årsarbetare), dels på ökade kostnader för pensionsavgifter och ökade kostnader för semesterlöneskuld.

Driftskostnaderna är 39 miljoner kronor lägre jämfört med 2020, vilket är en minskning med –11,7 procent. Det beror bland annat på lägre resekostnader. Även lokalkostnaderna är lägre jämfört med 2020, -13 miljoner kronor eller -8,4 procent.

Det prognostiserade ekonomiska resultatet för år 2021 är ett överskott med 120 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 2020 års ekonomiska resultat som var ett överskott motsvarande 105 miljoner kronor.

Har du frågor?

Kontakta Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.