Marianne Sommarin utsedd till samordnare för arbetet med profilområden

14 september 2021

Rektor har beslutat att utse seniorprofessor Marianne Sommarin till samordnare för Umeå universitetets arbete med profilområden. Uppdraget startar i september och innebär förberedelser inför regeringens kommande fördelningsmodell för lärosätenas forskningsanslag.

Regeringen har meddelat att de avser att introducera en ny modell för fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Den föreslagna modellen bygger på att lärosätena själva identifierar profilområden. Även om många detaljer fortfarande är oklara, bedömer universitetsledningen att ett arbete med att identifiera profilområden bör inledas både som förberedelse för en ny fördelningsmodell och som en del i det strategiska arbetet för att utveckla universitetet enligt fastställd vision.

Mot bakgrund av detta beslutade rektor den 7 september att utse seniorprofessor Marianne Sommarin till samordnare för universitetets arbete med profilområden. Uppdraget gäller perioden 2021-09-15 – 2021-12-31 med en kontinuerlig rapportering till universitetsledningen.

Katrine Riklund, prorektor för Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

− Att identifiera starka och potentiella profilområden har en strategisk betydelse för universitetet och jag är glad över att Marianne Sommarin åtagit sig uppdraget. Marianne är välmeriterad och känner Umeå universitet väl, bland annat i rollen som tidigare vicerektor med ansvar för forskning och med en bred nationell erfarenhet inom området, säger Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

Marianne Sommarins uppdrag innefattar att i samråd med prorektor och vicerektor för forskning identifiera forskningsområden som kan utgöra profilområden. Strategiska rådet för forskning och utbildning på forskarnivå (FOSTRA) tillsätter en arbetsgrupp under ledning av Marianne Sommarin för att bistå i arbetet.

Marianne Sommarin, senior professor

Foto: Mattias Pettersson

− Det är ett spännande uppdrag och jag fram emot att identifiera profilområden vid universitetet, säger Marianne Sommarin, seniorprofessor och ny samordnare.

Förslag på profilområden ska utgå ifrån bibliometrisk analys och andra lämpliga datakällor och tas fram i nära dialog med fakulteterna. Kriterierna är mycket hög vetenskaplig kvalitet och mycket hög kvalitet i samverkan. Vidare ska arbetsgruppen identifiera potentiella profilområden under uppbyggnad, som är viktiga för Umeå universitets framtida utveckling och profil, med potential att uppnå de beskrivna kriterierna, men där det ännu inte finns en omfattande verksamhet.

Arbetsgruppen ska lämna förslag på metod och tidsplan för arbetet till rektor senast 30 oktober 2021.

Har du frågor?

Katrine Riklund, Prorektor
Marianne Sommarin, Senior professor

Bakgrund till förslaget med profilområden

I forsknings- och innovationspropositionen 2020 aviserade regeringen en ny modell för resursfördelning av en del av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, som bygger på så kallade profilområden som lärosätena själva definierar.

De forskningsfinansierande myndigheterna fick regeringens uppdrag att utveckla modellen, och presenterade ett förslag i juni 2021. Enligt förslaget ska ett lärosäte kunna ansöka om upp till fem profilområden i en första omgång, beroende på lärosätets storlek. I förslaget beskrivs också kriterier och former för bedömning av sakkunniga samt fördelning av resurser.

Lärosätena har genom Sveriges universitets- och högskoleförbund pekat på ett antal brister och luckor i förslaget. Regeringen har ännu inte kommenterat förslaget eller inkomna synpunkter. Mer detaljer kan komma i budgetpropositionen.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.