Rapportera in i Ladok senast den 13 januari

11 november 2022

Fredagen den 13 januari 2023 är sista dag för dokumentation i Ladok för år 2022. Datumet gäller för registreringar och resultat inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom utbildning på forskarnivå.

I år är det särskilt viktigt att dessa bestämmelser följs eftersom prognosen för antalet helårsstudenter och helårsprestationer 2022 tyder på en minskning. Umeå universitet fyller därmed inte den utbildningsvolym som regeringen har gett medel för, något som kommer att leda till en intäktsminskning för universitetet.

De intäkter som Umeå universitet får för utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras i huvudsak på antal helårsstudenter och helårsprestationer. En förutsättning för att få intäkterna är att universitetet rapporterar in antal helårsstudenter och helårsprestationer till regeringen, vilket i likhet med tidigare år behöver ske med snäv tidsmarginal.

Det är av största vikt att bestämmelser för dokumentation i Ladok följs för att universitetets årsredovisning ska bli rättvisande och för att universitetet ska få korrekt anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

  • Den 13 januari 2023 kl. 17.00 är senaste tidpunkt för registrering och resultat av helårsstudenter och helårsprestationer i Ladok år 2022.
  • Den 13 januari 2023 kl. 17.00 är också senaste tidpunkt för registrering av studenter inom utbildning på forskarnivå och deras aktivitet i Ladok år 2022.

Utöver ovanstående gäller att registrering på kurs ska ske i samband med kursstart och ska vara dokumenterad i Ladok senast tre dagar efter att studenten anmält sig för registrering.

Vidare ska betyg på hel kurs respektive betyg på moment vara dokumenterade i Ladok senast 25 arbetsdagar efter kursens, respektive momentets sista provtillfälle. Detta framgår av Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå.


För mer information, kontakta

Carina Henningsson
Ansvarig samordnare för arbetet med årsredovisningen 2022
Planeringsenheten

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.