Ekonomisk uppföljning januari–april 2022

27 juni 2022

Rektor beslutar att fastställa Tertialrapport - Ekonomisk uppföljning januari–april 2022

Ekonomiskt resultat T1 2018 T1 2019 T1 2020 T1 2021 T1 2022
Intäkter 1 455 1 505 1 542 1 562 1 638
Kostnader 1 480 1 544 1 607 1 612 1 688
Resultat -25 -39 -65 -50 -50

Tabell: Resultat tertial 1 2018-2022 (miljoner kronor).

Det ekonomiska resultatet för perioden 2022-01-01–2022-04-30 är ett underskott med −50 miljoner kronor, vilket är detsamma som utfallet för motsvarande period 2021. Resultatet fördelar sig mellan de två verksamhetsgrenarna genom ett underskott på -7 miljoner kronor på Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ett underskott på -43 miljoner kronor på Forskning och utbildning på forskarnivå.

Om du vill se beslutet i sin helhet vänd dig till Registrator Umeå universitet (registrator@umu.se) ange diarienummer FS 2022/1100

 

Redaktör: Sara Rambe

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.