Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

13 juni 2022

Rektor beslutar att fastställa yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten).

Umeå universitet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. Umeå universitet har inte några synpunkter på denna remiss.

Om du vill se beslutet i sin helhet vänd dig till Registrator Umeå universitet (registrator@umu.se) ange diarienummer FS 2022/942

Redaktör: Sara Rambe

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.