Högskolepedagogisk utveckling

13 juni 2022

Rektor beslutar att avge yttrande över remiss Utkast till ramverk för högskolepedagogisk utveckling.

Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har anmodat Umeå universitet att yttra sig över remiss av Utkast till ramverk för högskolepedagogisk utveckling.

Umeå universitet finner en nationell strategi för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet lovvärt men anser att det nuvarande förslaget behöver omarbetas. Vidare föreslår Umeå universitetet att en strategi bör formuleras som en rekommendation istället för ramverk, där stort utrymme ges för enskilda lärosäten att finna egen form för implementering av rekommendationen.

Utkastet till ramverk för högskolepedagogisk utveckling saknar tydlig mottagare och pendlar mellan att vara en övergripande strategi och en beskrivande text med vagt syfte och mål. Sålunda anser Umeå universitet att förslaget som helhet behöver bearbetas ytterligare för att åter remitteras till lärosätena för synpunkter.

Om du vill se beslutet i sin helhet vänd dig till Registrator Umeå universitet (registrator@umu.se) ange diarienummer FS 2022/659

Redaktör: Sara Rambe

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.