Klart med budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025

14 juni 2022

Vid universitetsstyrelsens möte i Skellefteå 8–9 juni togs beslut om budgetramarna för 2023 och den ekonomiska planen för 2024–2025. Budgetramarna ökar inom alla områden, målnivåerna för myndighetskapital sänks och andelen av nivåer på indrag av positivt resultat höjs.

Universitetets budget för 2023 och ekonomisk plan 2024–2025 är indelad i ett par olika områden; utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt universitetsgemensamma funktioner. Gemensamt är att budgetramarna ökar inom alla områden.

Förutsättningarna för långsiktig planering förbättras

Satsningen på utbildning inom avancerad nivå tar slut 2023. För Umeå universitet innebär det ett minskat anslag på cirka 20 miljoner kronor. Inför 2023 kommer budgetramarna ändå ligga på samma nivåer som tidigare år, vilket finansieras med sparande 2023–2025. I övrigt kommer det endast bli indexuppräkningar för budgeten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024–2025. Det ska förhoppningsvis bidra till en ökad långsiktighet i budgetarbetet.

Alla fakulteter och Lärarhögskolan har möjlighet att respektive budgetår överskrida sin budgetram med maximalt 4 procent och få ekonomisk ersättning för dessa helårsstudenter och helårsprestationer.

Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

─ Förhoppningen är att det här ska ge goda förutsättningar för en mer långsiktig planering av utbildning på grund- och avancerad nivå, säger rektor Hans Adolfsson, vilket också är något som fakulteter och institutioner lyft fram i dialogerna.

En förändring som påverkar budgetramarna är universitetsstyrelsens beslut om omfördelning av medel mellan fakulteter och Lärarhögskolan. Orsaken till förändringen är utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer under åren 2019–2021 och genomförda dialoger med alla parter. Efter omfördelningen har alla fakulteter och Lärarhögskolan möjlighet att öka antalet helårsstudenter jämfört med 2021.

Fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek ska i sina budgetdokument för 2023 också ange hur jämställdhetsperspektivet vid resursfördelning kan utvecklas.

Ökning av budgetramarna inom forskning och utbildning på forskarnivå

För 2023 ökar budgetramarna med 16,8 miljoner kronor. Nuvarande fördelning av medel till strategiska forskningsområden gäller till 2024, om inte en eventuellt ny regering tar ett annat beslut.

Inom flera områden ser universitet att det är fortsatt viktigt att arbeta vidare. Det handlar till exempel om hur universitetet kan öka nyttjandet av forskningsinfrastrukturer, öka externa forskningsmedel, öka antalet sampublicerade publikationer, och att möta den ökade efterfrågan på forskning, utbildning och samverkan som rör den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Projektet för forskningsdatahantering finansieras från 2023 med 2 miljoner kronor per år från forskningsanslaget. Detta är finansiering utöver projektmedel för att börja förbereda för att förvalta resultatet av projektet på längre sikt.

Mer pengar för förvärv och publicering, samt förstärkning av HR-strateg

De universitetsgemensamma kostnaderna får en utökning av budget med 18.9 miljoner kronor. 8.5 miljoner kronor beror på ökade kostnader för förvärv och publicering, att kunna bibehålla personalstyrkan vid Umeå universitetsbibliotek, men också en satsning på undervisningstjänster till alla studenter.

I budget 2023 finns också en satsning på att anställa en HR-strateg med inriktning mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Nya målnivåer för myndighetskapital och nivåer för indrag av positivt resultat

Umeå universitet har de senaste åren inte använt det årliga anslaget fullt ut och därför byggt upp ett allt större myndighetskapital. Under styrelsemötet i Skellefteå diskuterade universitetsstyrelsen situationen och kommer följa utvecklingen noga.

─ Vi ser att tillgängliga medel inte används fullt ut och arbetar aktivt för att inte fortsätta att bygga upp myndighetskapitalet, bland annat genom den satsning på forskning och utbildning som är beslutad, säger rektor Hans Adolfsson. Men vi behöver alla hjälpas åt för att se till att använda årets tilldelade anslag för utbildning och forskning.

Från och med budgetåret 2023 ska alla verksamheter årligen analysera sitt myndighetskapital och visa vilka planer som finns för hur myndighetskapitalet ska användas. Målet har tidigare varit att myndighetskapitalet ska ligga inom intervallet 9–15 procent, men år 2021 låg nivån på 22,2 procent.

Universitetsstyrelsen har som en åtgärd för att använda de resurser som är tillgängliga beslutat att göra en satsning på 315 miljoner kronor för att stärka forskning och utbildning 2021–2025. Bland aktiviteterna syns förstärkning av utbildning, satsningar på digitalisering, infrastruktur och kompetensutveckling, stärkt pedagogisk utveckling och exempelvis arbetet med profilområden.

Målnivåer och gränser för myndighetskapital 2023-2025

  Målnivå Gräns myndighetskapital
  2023-2025 2023 2024 2025
Utbildning på grund- och avancerad nivå 9% 10% 9% 9%
Forskning och utbildning på forskarnivå 12% 20% 16% 12%
Övrig verksamhet 9% 10% 9% 9%

 

Andel indrag av positivt resultat 2023-2015

Från och med 2019 dras motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat in för fakulteteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek. Det var en åtgärd för att minska myndighetskapitalet men har inte påverkat ökningen tillräckligt mycket. Det gör att även nivåerna för indrag av positivt resultat årligen kommer att justeras.

  2023 2024 2025
Utbildning på grund- och avancerad nivå 15% 23% 30%
Forskning och utbildning på forskarnivå 15% 23% 30%
Övrig verksamhet 15% 23% 30%

Har du frågor?

Kontakta Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör.


Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025 (Regelverket)

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.