Nya regler och rutiner för intermittenta anställningar med timlön från 1 oktober

19 september 2022

1 oktober träder förändringarna i lag om anställningsskydd (LAS) i kraft fullt ut. I och med det så ersätts Allmän visstidsanställning (ALVA) med Särskild visstidsanställning (SÄVA), vilket ställer nya krav på hur universitetet arbetar med korttidsbemanning. Som stöd finns nu en regel och en rutin för intermittenta anställningar med timlön.

Den nya tidsbegränsningsgrunden SÄVA samt den utökade informationsskyldigheten i 6c§ LAS innebär att nya rutiner för korttidsbemanning krävs. På grund av förändringarna i lagstiftningen har rektor tagit beslut om en ny regel: Regel för intermittenta anställningar med timlön. Den nya regeln ersätter Regel för tillämpning av intermittent anställning (Dnr FS 1.1-2373-21) samt Regel för anställning med timersättning (Dnr FS 1.1-2372-21) och gäller från 1 oktober.

Regeln fastställer att verksamheten vid Umeå Universitet i huvudsak ska bedrivas av tillsvidareanställd personal. Regeln beskriver även att anställningar enligt lagen om offentlig anställning (LOA) och regeringsformen (RF) ska ingås efter prövning av förtjänst och skicklighet. Detta innebär att det finns krav på att anställningar ska utannonseras. Utöver tillsvidareanställd personal bedrivs verksamheten även av tidsbegränsat anställd personal, vanligen på heltid.

I vissa fall kan det utöver detta vara ändamålsenligt, effektivt och nödvändigt att komplettera universitetets anställningar genom att anlita tillfällig arbetskraft. Det kan handla om arbete för några timmar, några dagar eller en kortare period. Dessa behov kan tillgodoses genom att ingå intermittenta anställningar. En intermittent anställning innebär att ett avtal ingås för en ramperiod med en arbetstagare.

Ny rutin för intermittenta anställningar med timlön

Universitetet har i och med förändringarna i LAS och den nya regeln även tagit fram en rutin Rutin för intermittent anställning med timlön. Rutinen ska följas när verksamheter akut behöver anlita arbetskraft eller när specifik kompetens behöver anlitas för en begränsad tid eller ett begränsat antal tillfällen.

Av rutinen framgår att när behovet av korttidsbemanning sträcker sig över en längre tid än två månader eller fler än 30 tillfällen under ett år så ska den intermittenta anställningen utannonseras.

Inom ramperioden kan arbetstagaren erbjudas arbetstillfällen. Eftersom tidsbegränsningsgrunden SÄVA innebär ett nytt sätt att räkna LAS-tid, så rekommenderas en komprimerad schemaläggning samt att arbetsgivaren i förväg är tydlig med att ange vilka dagar arbetet ska utföras. Arbetstagaren har möjlighet att tacka ja eller nej till varje separat anställningstillfälle. Arbetad tid ersätts med timlön efter rapportering på en timlöneblankett, som ersätter dagens timersättningsblankett fr.o.m. 1 oktober 2022.

Ramavtal och den nya blanketten kommer du att hitta på blankettsidan. Mer information om den ny regeln och rutinen hittar du på sidan Anställning med timlön.

Informations-/dialogträffar

Personalenheten håller ett antal informations-/dialogträffar där du får mer information och har möjlighet att ställa frågor om de förändringar i LAS som påverkar korttidsbemanning.

  • 27 september: kl 13, kl 14.30 och kl 16
  • 28 september: kl 13, kl 14.30 och kl 16

Samtliga tillfällen hålls i Triple Helix. Ingen föranmälan krävs.

Skicka gärna vidare den här informationen till de medarbetare som är involverade i arbetet med att bemanna er verksamhet.

Du hittar tidigare information om den nya lagen i chefsinformation i augusti och chefsinformation i mars.

Kontakt

Malin Degerman

malin.degerman@umu.se

Lars Nordlander

lars.nordlander@umu.se

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.