Ersättning för merkostnader vid anpassningar i studiesituationen

2 februari 2023

Institutioner eller motsvarande kan få ersättning ur de universitetsgemensamma medlen för merkostnader i samband med vissa riktade pedagogiska stöd.

Under de senaste åren har ett ökat antal studenter med funktionsnedsättningar ansökt om och beviljats stöd i studierna. Vid utbildningarna märks detta genom ett ökat antal studenter som behöver stöd i undervisningssituationen exempelvis genom anpassade examinationer eller extra lärarstöd. Personal vid institutioner eller motsvarande behöver i allt större utsträckning avsätta tid och resurser för att möta det ökande behovet.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättningar har på uppdrag av universitetsledningen via Per Ragnarsson, vice universitetsdirektör, sett över och tagit fram nya rutiner för att förbättra möjligheten för institutioner eller motsvarande att få ersättning för merkostnader som kan uppstå i samband med riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättningar. Med merkostnader avses de merkostnader som uppstår för nedlagd tid utöver den ordinarie tiden som är avsatt för studenten.

De nya rutinerna är nu på plats och från vårterminen 2023 kan institutioner eller motsvarande få ersättning enligt de nya rutinerna.

Mer information och beskrivning av rutiner, förutsättningar och riktvärden för ersättning finns på medarbetarwebben.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.