Fakultetsledningens blogg: Humfaks utbildningar håller god kvalitet

20 mars 2023

"I månadsskiftet februari-mars höll jag och fakultetens utbildningsledare Ann-Catrine Eriksson kvalitetsdialoger med ansvariga för samtliga program och huvudområden vid fakulteten. Inte mindre än 32 dialoger blev det totalt under en period av ca två veckor". Läs första inlägget av prodekan Marlene Johansson Falck i fakultetsledningens blogg, som är tänkt att återkommande informera och kommentera verksamheten vid Humanistiska fakulteten.

Marlene Johansson Falck

Foto: Simon Jönsson

Det var intensiva men givande dagar då vi fick möjlighet att följa upp två av aktiviteterna inom Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning (verksamhetsberättelser/verksamhetsplaner och externa kollegiala granskningar) och ta del av många goda exempel på hur perspektiven forskningsanknytning, internationalisering, jämställdhet, samverkan och arbetslivsanknytning, hållbar utveckling, samt studentinflytande och studentcentrerat lärande är integrerade i våra utbildningar.

Forskningsanknytning i utbildningen säkras bland annat genom att undervisning bedrivs av aktiva forskare som håller sig uppdaterade om aktuell forskning inom sina områden och arbetar för att studenterna ska få ta del av den. Undervisning, kurslitteratur och examensarbeten knyter an till lärares pågående forskning och delar av kurslitteraturen har författats av lärare på kurserna. Kurslitteratur revideras även kontinuerligt så att den ständigt ska vara aktuell. Ett flertal utbildningar nämner även att studenter bereds möjlighet att lyssna till gästföreläsare och till att delta vid föreläsningar inom de högre seminarierna.

Som exempel på internationalisering nämner utbildningarna att kurslitteratur på andra språk används, men även att undervisningen relateras till större internationella sammanhang och att frågor problematiseras utifrån olika perspektiv. Väletablerade avtal med partneruniversitet finns och utbildningarna tar varje år emot studenter från andra länder. Tyvärr är intresset bland våra studenter för att resa utomlands begränsat.

Utbildningarna visar stor medvetenhet om jämställdhetsintegrering och jämlikhetsperspektiv. Genusperspektiv och jämställdhetsfrågor lyfts in fortlöpande under många av kurserna och påverkar även valet av kurslitteratur, men även andra former av maktordningar beaktas (tex vem eller vilka som har möjlighet till inflytande eller tillåtelse att dominera talutrymmet). Normkritiska perspektiv och metoder är en naturlig del av många av våra utbildningar.

I vissa fall vävs arbetet med jämställdhetsintegrering samman med studentinflytande och studentcentrerat lärande. Vid något av programmen används varierande undervisningsformer och stort studentinflytande som ett sätt att skapa en jämlik utbildning. Likvärdigt bemötande av studenterna eftersträvas och studenterna informeras om sina rättigheter och skyldigheter på området. Studentinflytande sker även genom att studenter deltar i programråd och kursutvärderingar, men här har vi generellt sett svårt att få våra studenter att delta.

Goda exempel på samverkan och arbetslivsanknytning finns bland annat inom våra utbildningar med kulturell eller litterär inriktning där studenterna får träffa lokala aktörer på det kulturella fältet, göra studieresor, eller undervisas av lärare som själva är aktiva som litteraturkritiker, kulturskribenter, essäister och redaktörer eller medverkar i olika publika sammanhang.

Även hållbarhetsperspektivet införlivas nu genomgående i våra utbildningar och ett flertal av våra lärare har deltagit i UPL-seminarier om hållbarhet eller i UPL-kursen Att utbilda för hållbar utveckling. Kursen har gett goda resultat vid kursutveckling och kursplanerevidering.

Det känns roligt att kunna konstatera att fakultetens utbildningar generellt sett håller god kvalitet och att perspektiven är integrerade i våra utbildningar.

Marlene Johansson Falck

Läs tidigare blogginlägg av dekan Christer Nordlund

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.