Vad arbetar Universitetsförvaltningen med under året?

2 mars 2023

Den bredd som finns inom Universitetsförvaltningens enheter och deras uppdrag är tydlig när enhetscheferna lyfter fram några prioriterade aktiviteter ur verksamhetsplanerna för 2023. Gemensamt för hela Universitetsförvaltningen är uppdraget att stödja universitetets utbildning, forskning och samverkan med omvärlden.

Vid två ledningsmöten inom Universitetsförvaltningen har det varit ett särskilt fokus på verksamhetsplaneringen för 2023. Det här är ett urval av allt som pågår eller ska startas upp under året.

Stärka rådgivnings- och analysarbetet för forskning

Forskare som ska ansöka om forskningsmedel kommer nu att kunna få hjälp med ansökan till fler forskningsfinansiärer och rådgivning kring det. Stödet efter att en forskare beviljats forskningsmedel, så kallat post award-stöd, kommer också att utökas.

Forskare som är i uppstart eller redan i gång behöver även ökat stöd i hanteringen av sin forskningsdata. Här finns flera utmaningar både legalt, säkerhetsmässigt och verksamhetsmässigt vilket är ett av syftena bakom Forskningsdatahanteringsprojektet som pågår till år 2025. I arbetet har Enheten för IT-stöd och systemutveckling och Universitetsledningens kansli liksom Universitetsbiblioteket viktiga roller och ansvarar för var sitt delprojekt.

Arbete med att analysera hur universitetets forskning utvecklas är fortsatt prioriterat. Under 2022 samlades huvudansvaret för analys vid Universitetsbiblioteket, men flera förvaltningsenheter har också viktiga roller såsom Planeringsenheten och Enheten för forskningsstöd och samverkan.

Utveckla stödet till studenter

Universitetet fortsätter utveckla stödet till studenter utifrån de behov de har. Den WHO-studie som universitetet medverkar i fortsätter. I studien undersöks studenters upplevda psykiska och fysiska hälsa och flera resultat är redan på gång. Studenthälsan kommer göra en kompetensutveckling inom HBTQI-frågor. International Office fortsätter arbeta med de internationella kontaktpersonerna som finns i verksamheten. Internationella kontaktpersoner är studentens stöd när det finns frågor om studier utomlands.

Arbetet för att bli Europauniversitet fortsätter. AcrossEU-ansökan som Umeå universitet gör tillsammans med åtta andra europeiska universitet är inlämnad och besked om beviljande lämnas av EU-kommissionen i juni. Ett av syften är att utveckla både forsknings- och utbildningsutbyten.

Allt fler processer som direkt eller indirekt är ett stöd till studenter vidareutvecklas. Till exempel kommer utbildningsplanering, individuella studieplaner, digitala examensbevis och studieavgiftshanteringen flyttas över till, eller vidareutvecklas i, Ladoksystemet.

Förbättra rekryteringsprocessen, nya upphandlingar och fortsatt fokus på IT- och informationssäkerhet

Att attrahera och rekrytera medarbetare är en av universitetets stora utmaningar för kommande år. Därför kommer Personalenheten starta upp ett arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Samtidigt kommer Kommunikationsenheten arbeta med universitetets arbetsgivarvarumärke.

Det är dags för flera stora upphandlingar under året, till exempel för banktjänster, företagshälsovård och medarbetarundersökning. Dessutom kommer nya regler för direktupphandling, som framför allt handlar om hur beräkning av belopp sker.

Säkerhetsfrågor och inte minst IT- och informationssäkerhet är i högsta grad i fokus, med tanke på det förändrade säkerhetsläget i omvärlden. Här arbetar både Lokalförsörjningsenheten, ITS och Universitetsledningens kansli med flera aktiviteter. Myndigheten för säkerhetsskydd och beredskap (MSB) har även sedan tidigare kommit med en rad föreskrifter som statliga myndigheter ska följa. Flera större projekt är därför igång för att ytterligare stärka IT-och informationssäkerheten. Projektet Din digitala arbetsplats är ett exempel. 

Förbättrat uppstartstöd i bokningsbara lokaler och samlokalisering av Servicedesk med Infocenter för högre tillgänglighet

Under våren kommer Servicedesk flytta från sina lokaler i MIT-huset till att samlokaliseras med Infocenter i Universumhuset. Det är ett led i att vidareutveckla tillgängligheten till Servicedesk, och sker i samband med att ITS till största delen lämnat sina lokaler i MIT-huset och flyttat in i Kunskapens hus (tidigare Vårdvetarhuset). Sedan årsskiftet har Servicedesk även en filial på Konstnärligt campus.

Universitetsservice fortsätter att utveckla uppstartsstödet och supporten för gemensamt bokningsbara lokaler, och arbetar även med kompetensbreddning för att vidareutveckla service i husen.

Den övergripande verksamhetsplanen för Universitetsförvaltningen beslutades i november 2022.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.