IceLab utlyser projekt för gemensamma postdoktorer

13 april 2023

IceLab inbjuder tvärvetenskapliga forskargrupper att föreslå projekt för en gemensam, finansierad postdoktor. Projektförslag kan lämnas in fram till den 26 maj. Ett informationsmöte hålls den 4 maj för den som vill veta mer om programmet.

Medlemmar i IceLab samlade.

Foto: Gabrielle Beans Picon

Grupper med två eller fler forskare uppmanas att lämna in nya tvärvetenskapliga projektförslag i denna finansieringsomgång, för att hjälpa till att starta projekt som gynnas av samarbete mellan olika ämnen och metoder. Tre projekt kommer att få tillgång till finansiering för ett tvåårigt postdoktoralt stipendium. Dessa delade postdoktorer, handledda av tvärvetenskapliga forskargrupper vid institutioner vid Umeå universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet, gör det möjligt för nya samarbeten att växa från en idé till konkret ny forskning.

Integrated Science Lab (IceLab) stöder projektgrupperna under deras tvärvetenskapliga resa genom att ta emot de utvalda postdoktorerna i IceLabs tvärvetenskapliga forskningshubb, där de kan delta i all verksamhet och ha daglig kontakt med IceLabs forskare. IceLab-medlemmarna utforskar det outforskade området mellan traditionella discipliner och integrerar regelbundet teoretiskt, beräkningsmässigt och empiriskt arbete. Dessutom blir den projektgrupp som handleder en tvärvetenskaplig postdoktor i sin tur IceLab-anslutna.

Informationsmöte och pitch-evenemang

IceLab bjuder in dig till ett informationsmöte om utlysningen den 4 maj, i KBC Glasburen eller via Zoom. Under mötet kommer projekturvalsprocessen att förklaras, och forskare som är intresserade av att hitta en partner att lämna in ett projektförslag med kommer att erbjudas möjlighet att presentera sin idé. Registrera dig i förväg om du är intresserad av att delta eller presentera din idé.

Sista datum för att lämna in projektförslag är den 26 maj.

Mer information om projektutlysningen, anmälan till informationsmötet och länk till ansökningsportalen finns här: https://icelab.se/opportunities/icelab-multidisciplinary-postdoctoral-fellowship-project-call/

Granskningsprocess i två steg

En granskningsprocess i två steg har utformats för att identifiera de bästa kombinationerna av projekt och postdoktorer. I 2023 års ansökningsomgång kommer den återigen att användas.

Våren 2022 bjöd IceLab in par eller grupper av forskare från olika institutioner och vetenskapliga discipliner att föreslå ett projekt för en gemensam postdoktor som skulle göra det möjligt för dem att inleda sitt samarbete. Det var den tredje utlysningen IceLab erbjöd i det Kempe-finansierade Multidisciplinary Postdoctoral Fellowship Program.

De internationella granskarna, Pól Martin Bendix (docent i biofysik vid Niels Bohr-institutet) och Fariba Karimi (gruppledare för beräkningsbaserad samhällsvetenskap vid Complexity Science Hub Vienna och biträdande professor vid institutionen för nätverks- och datavetenskap vid Centraleuropeiska universitetet), bedömde alla de inlämnade projekten och valde ut de projekt som var av hög kvalitet och värda att finansieras. Sex projekt valdes ut för att gå vidare till nästa fas.

– Vi ansåg att förslagen var av mycket hög kvalitet när det gäller nyskapande, de sökandes vetenskapliga bakgrund och tvärvetenskaplig karaktär. Den tvärvetenskapliga miljön runt IceLab är verkligen stark och mycket varierad. Sammantaget har vi gjort ett hårt urval av sex utmärkta projekt som kandidater för finansiering. Dessa projekt förväntas katalysera nya samarbeten mellan en rad olika vetenskapliga discipliner och stärka den framtida forskningsmiljön vid IceLab, säger Pól Martin Bendix och Fariba Karimi.

I den andra fasen sökte de sex utvalda projekten kandidater för postdoktorala stipendier. Under hösten presenterade projektgrupperna sina projekt och postdoktorskandidater för en IceLab-granskningsgrupp bestående av två doktorander (Hanna Isaksson och Aswin Gopakumar), två tvärvetenskapliga postdoktorer från IceLab (Leyden Fernandez och Josephine Solowiej-Wedderburn) och en senior PI från IceLab (Sebastian Diehl). Denna grupp granskade varje projekt och intervjuade kandidaterna oberoende av varandra.

– Att genomföra rekryteringsprocessen var en stor insats för IceLabs interna rekryteringskommitté, men jag tror att det gjorde att vi kunde göra ett riktigt bra jobb, säger Sebastian Diehl. Det gav också en möjlighet att informera om IceLab och om IceLabs förväntningar på postdoktorprogrammet. Våra intentioner var å ena sidan att mäta hur väl kandidaterna passade ihop med sina projekt och med IceLabs kultur, och å andra sidan att ge kandidaterna en ärlig bild av IceLab, av villkoren för ett stipendium och av hur det är att bo i Umeå. Vi kom fram till oberoende preliminära förslag till rangordning efter våra möten med PIs och postdoktorala kandidater. Vi diskuterade sedan tillsammans för att besluta om en slutlig rangordning. Detta gjordes på ett vänligt, konstruktivt och prestigelöst sätt.

Den interna granskningsfasen var ett nytt tillägg till IceLabs multidisciplinära postdoktorala program, som finansieras av Kempe, och erbjöd en möjlighet för yngre IceLab-medlemmar att ta en aktiv roll i rekryteringen av forskare. Sebastian Diehl anser att denna nya process och inkluderandet av de yngre forskarna var ett utmärkt initiativ.

– På det hela taget var detta en mycket givande erfarenhet för mig, säger han. Alla projekt var intressanta och spännande, och alla kandidater passade utmärkt till projekten. Det var mycket intressant att lära känna dem och även de ansvariga forskarna. Jag är också övertygad om att det var ett utmärkt drag att sätta ihop en kommitté bestående av medlemmar som representerar nästan hela spektrumet av akademiska karriärstadier (med en dominans av tidiga karriärstadier). Jag blev glad över hur engagerade de yngre kommittémedlemmarna var i processen. Jag var också imponerad av deras omdöme.

De tvärvetenskapliga postdoktorala stipendiaterna och projekten 2022

De tre postdoktorala stipendiater som valdes ut i 2022 års ansökningsomgång har nu alla anslutit sig till IceLab och börjat arbeta med sina projekt. Dessutom är huvudforskarna för varje projekt nu knutna till IceLab som associerade forskare.

Statistisk inlärning för kronosilvialodling

Postdoktoral stipendiat: Bertold Mariën, tidigare forskning utförd inom forskningsgruppen Plants & Ecosystems (PLECO) inom Global Change Ecology Research Centre of Excellence vid universitetet i Antwerpen, Belgien.

Huvudforskare: Maria Elenor Eriksson, universitetslektor, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet och Jun Yu, professor, Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Sammanfattning av projektet:
Den miljömässiga och genetiska regleringen av dygnsrytmen i träd kommer att undersökas i detta projekt som kombinerar delar av molekylärbiologin (genetik, på- och avslagning av fotoreceptorer) med statistisk inlärning för att bättre förstå hur träd reagerar på miljöförhållanden.

Modellering av artiska jordporennätverk som genomgår miljöinducerade strukturella förändringar

Postdoktoral stipendiat: Juhee Lee, tidigare forskning utförd inom gruppen Statistical Physics of Ecology and Evolutionary Dynamics vid Inha University, Republiken Korea.

Huvudforskare: Jonatan Klaminder (professor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet), Ludvig Lizana (docent, Institutionen för fysik, medlem i IceLab, Umeå universitet) och David Risberg (forskningsingenjör, Designhögskolan, Umeå universitet).

Sammanfattning av projektet:
Projektet syftar till att belysa betydelsen av markens nätverksstruktur (pornätverkets struktur) för omsättningen av organiskt material i djupa jordar (dSOM). Detta har betydelse för den organiska marklagringen av växthusgaser och har därför viktiga konsekvenser i den nuvarande klimatdebatten. Detaljerad röntgenkromatografisk avbildning av markstrukturen kommer att användas för att rekonstruera nätverksstrukturen i marken med hjälp av 3D-utskriftsteknik. Tanken är att analysera nätverksstrukturen med hjälp av bildanalysverktyg och att upprätta en mekanistisk korrelation mellan diffusivt gasflöde genom nätverket och strukturen hos bio- och kryporer.

Utstötningshändelser som drivkrafter för evolutionen i endosymbiotiska system

Postdoktoral stipendiat: Adriano Bonforti, tidigare forskning utförd vid Complex Systems Lab vid Pompeu Fabra-universitetet, Spanien.

Huvudforskare: Nicholas A. Kamenos (professor i marin ekosystemvetenskap, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet) och Fredrik Ohlsson (docent, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet).

Sammanfattning av projektet:
Projekt syftar till att undvika den konventionella kontroversen om den globala uppvärmningens inverkan på korallblekning genom att använda en rent matematisk metod för att analysera sannolikheten för att korallblekning orsakas av en viss miljöfaktor. Genom att ställa upp differentialekvationer för att beskriva interagerande populationer, baserat på biofysikalisk insikt, föreslår gruppen att man ska belysa mekanismerna bakom korallblekning genom att analysera de matematiska lösningarna - med avseende på deras symmetri - inspirerade av forskning som utförs inom cancerforskning. Det kan göras genom att analysera kopplingar mellan biologiska egenskaper och matematiska symmetrier/strukturer för att till exempel förutsäga symbiosens sammanbrott baserat på matematiska symmetrier. Med hjälp av empiriska data från Kamenos-gruppen kan modellerna testas och anpassas.

Text: Gabrielle Beans Picon

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.