Universitetet ger synpunkter på utredning om statens ansvar för skolan

6 april 2023

Remissvar Utbildningsdepartementet har skickat ut "Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)"  på remiss och Umeå universitet har skickat in ett antal synpunkter. Universitet yttrar sig inte i huvudmannaskapsfrågan men lyfter synpunkter på en del områden som är viktiga ur ett lärarutbildningsperspektiv.

Generellt vill universitetet betona att med en mer sammanhållen styrning av skolan finns bättre möjligheter till samarbete inom exempelvis praktiknära skolforskning och professionsutveckling. Dock finns det farhågor med en för stark styrning över lärosätena.

Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

Umeå universitets remissvar

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.