Intresse av praktiknära forskning och samverkan med skolväsendet?

30 maj 2023

Detta är viktig information, intresseanmälan och en forskar-/nätverkskartläggning om praktiknära forskning i samverkan med skolväsendet.

Intresseanmälan och kartläggning

Att anmäla intresse för forskning i samverkan med skolväsendet gör det lättare att nå ut med information till berörda.

Tanken med en kartläggning är att samla information om forskare/forskargrupper och nätverk som skulle kunna matchas med behov och intressen som efterfrågas av verksamma i skolväsendet. En kartläggning kan i vissa avseenden också underlätta information och kommunikation i frågor som rör praktiknära forskning inom ramen för ULF (Utbildning, Lärande och Forskning, för mer info se nedan)

Om du:

  • bedriver/eller har bedrivit praktiknära skolforskning och/eller
  • kan tänka dig att delta i nya FoU-samarbeten med skolhuvudman och/eller
  • kan tänka dig att ingå i en grupp som ska utgöra en plattform för frågor om praktiknära skolforskning och FoU-samarbeten vid Umeå universitet,

ber vi dig att fylla i denna webbenkät.

Ditt svar önskar vi senast 14 juni.

Information om ULF

Mellan åren 2017 och 2021 har en nationell försöksverksamhet kallad ULF- Utbildning, Lärande och Forskning ägt rum (att jämföra med ALF inom medicin). För mer information om ULF-avtal

Försöksverksamheten var ett uppdrag från regeringen där universiteten i Umeå, Karlstad, Uppsala och Göteborg skulle fungera som "noduniversitet" och tillsammans med andra universitet och högskolor utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet avseende praktiknära forskning.

Försöksverksamheten var framgångsrik och från och med 2025 kommer ULF att permanentas. Just nu befinner vi oss i en "mellanperiod" där samverkansverksamheten och prövandet av modeller fortsätter samt förberedelser inför ULF som permanent verksamhet är i full gång. Ledorden för forskning inom ramen för ULF är att samverkan ska vara symmetrisk och komplementär i mening att forskning sker tillsammans och i "ögonhöjd". Således att de erfarenheter och kompetenser som verksamma inom skolväsendet besitter har lika stor betydelse för forskningen som lärosätenas forskare/forskargruppers erfarenheter och kompetenser.

För mer information om ULF vid Umeå universitet 

Genomförda och planerade satsningar inom ULF

I nuläget har Lärarhögskolan två olika typer av utlysningar, en större ULF-utlysning för samverkansprojekt som löper över 2 år och omfattar ca 1, 6 miljoner kr, och en mindre utlysning som kallas Samverkanscheck där den utlysta summan är betydligt blygsammare (240 tkr på två år) och är tänkt att fungera som en möjlighet till kunskapsfördjupning eller början på ett större projekt. Förutom detta anordnas inom ramen för ULF ett antal ULF-lunchseminarier per termin, bedrivs kontinuerlig samverkan med skolhuvudmän som tecknat basavtal med Umeå universitet, pågår utvecklingsarbete på nationell- och nodnivå, med mera.

Det fortsatta ULF-arbetet handlar till exempel om att finna vägar för spridning av forskningsresultat, skapa mötesplatser mellan forskare, förskollärare, lärare, rektorer och studenter, se till att förskollärare- och lärarstudenter får ta del av resultat av forskning som skett i samverkan och möjlighet att själva bidra med "samverkansforskning" t ex genom examensarbeten.

Stort TACK för hjälpen!
Lärarhögskolan
Genom
Monika Diehl

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.