Integration av nyanlända

Dagens flyktingsituation i världen innebär att fler personer söker skydd i Sverige, och universitetet har viktiga uppgifter i arbetet med att integrera de nyanlända - till exempel underlätta för individer med akademisk examen att etablera sig på arbetsmarknaden, samt erbjuda utbildning för dem som vill och har möjlighet att söka akademiska studier.

Pågående aktiviteter vid Umeå universitet

  • Umeå kommun anordnar två gånger per år Umegration - Umeås forum för integration, där offentliga och privata aktörer möts för att samverka, utbyta erfarenheter och lyssna till föreläsningar om integration. Nästa forum äger rum 29 mars 2017, kl. 13-17 på Väven. Läs mer om Umegration.
  • Umeå universitet får i uppdrag att bygga upp kompletteringsutbildningar för personer med utländsk utbildning till psykolog och socionom. Vi fick redan i somras förtroendet att utveckla en kompletteringsutbildning för utrikesfödda med läkarutbildning. Beskedet att vi nu även får utbilda psykologer och socionomer passar väl in i våra övriga satsningar för att stödja utrikesfödda akademiker, vilket är positivt. Beslutet visar också att vi har regeringens förtroende när det gäller dessa frågor, säger Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet. Satsningen från regeringen omfattar totalt 11 kompletteringsutbildningar vid 19 lärosäten. De nya utbildningarna riktar sig till personer med utländsk examen och ska motsvara högst två års heltidsstudier. Läs mer om de nya kompletteringsutbildningarna.
  • Regeringen har gett högskolor och universitet i uppdrag att utveckla arbetet med bedömning av reell kompetens. Inom Umeå universitet bedrivs det arbetet i ett universitetsgemensamt projekt, som leds av Maria Nylén, Studentcentrum. Läs mer om projektet Reell kompetens.
  • Sedan en tid tillbaka är Umeå universitet medlem i Scholars at Risk – ett internationellt nätverk som stöttar hotade forskare. Universitetet är också aktivt i den svenska sektionen av nätverket. Det internationella nätverket Scholars at Risk etablerades år 2000 i Chicago, USA. Idag finns basen vid New York University, och nästan 400 universitet och högskolor är medlemmar. Mest känt är Scholars at Risk för sitt arbete med att erbjuda skydd och stöd till forskare som diskrimineras, censureras och hotas. I sådana situationer kan nätverket erbjuda temporära boenden och anställningar vid lärosäten i andra länder. Läs mer om Scholars at Risk här och här.
  • Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU- och EES-området. Dessutom ska Umeå universitet ansvara för och genomföra kunskapsprov för dietister utbildade utanför EU/EES, och lämplighetsprov för dietister med utbildning inom EU/EES. Kunskapsproven för läkare har genomförts och inom kort kommer nästa omgång att genomföras. Första kunskapsprovet för dietister planeras genomföras i april 2017. Mer information kring kunskapsproven finns att läsa här.
  • Juridiskt forum och Socialstyrelsen bidrar till att vårdutbildade kommer in på svensk arbetsmarknad. Juridiskt forum har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ge kursen Författningskunskap. Kursen riktas till personer som har utbildning utanför EU/EES, och vill ha behörighetsbevis för ett yrke inom hälso- och sjukvården. Kursen är helt webbaserad, och deltagarna kan själva välja både när de vill påbörja kursen och i vilken takt de vill läsa. Författningskursen är 7,5 hp och startade den 1 november 2016. För mer information gå till dess webbsida.
  • Korta vägen är en nationell kompletteringsutbildning för invandrade akademiker. Till och med vårterminen 2019 bedrevs utbildningen i Umeå och Skellefteå av Folkuniversitetet i samarbete med Umeå universitet, på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
  • ULV- Utländska lärares vidareutbildning är ett regeringsuppdrag i syfte att ta tillvara utländska lärares kompetens och ger ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola. Läs mer om ULV.
  • Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU- och EES-området. Dessutom ska Umeå universitet ansvara för och genomföra kunskapsprov för dietister utbildade utanför EU/EES, och lämplighetsprov för dietister med utbildning inom EU/EES. Kunskapsproven för läkare har genomförts och inom kort kommer nästa omgång att genomföras. Första kunskapsprovet för dietister planeras genomföras i april 2017. Mer information kring kunskapsproven finns att läsa här http://www.kunskapsprov.umu.se/

Medverkar du i eller vill starta upp en aktivitet?

Kontakta Malin Larsson, samordnare för universitetets aktiviteter/arbete med anledning av flyktingsituationen.

090-786 71 08

072-715 76 20

Malin Larsson
2019-07-04