Internationella samarbeten

Det internationella arbetet vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. Genom nätverk, samarbetsprogram och plattformar för utbildning och forskning arbetar vi för att skapa en internationell miljö vid universitetet.

På samarbetsytan Internationaliseringsforum hittar du manualer, nyheter och rapporter som stöd i ditt dagliga arbete med internationalisering.

Baltic University Programme (BUP)

BUP är ett nätverk bestående av över 200 lärosäten i Östersjöområdet. Programmet skapar och samordnar kurser på grundnivå och masternivå vid sina deltagande institutioner och sponsrar gemensamma forskningsprojekt med fokus på hållbar utveckling i regionen. Förutom kurser hålls årligen konferenser riktade till studenter respektive universitetslärare. BUP koordineras av Uppsala universitet.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet inträdde 2014 och sträcker sig fram till 2020. Erasmus+ ger möjlighet till internationella utbyten för studenter och medarbetare, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.
Erasmus+

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på universitet och högskolor som undervisar eller studerar på grund- eller avancerad nivå. Programmets syfte är att stimulera svenska lärosätens samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer för att öka den svenska högskolans internationalisering.
Linnaeus-Palme

Nordplus

Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare vid universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Programmet bygger på ett antal nätverk och projekt mellan lärosäten i de olika länderna.
Nordplus

North2North

Utbytesprogrammet North2North är ett nätverk inom University of the Arctic som riktar sig mot studenter med ett "arktiskt tema" i sin utbildning. Syftet är att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Island och de nordliga delarna av USA och Kanada.
North2North

Nordiska centret i Shanghai, Kina

Nordiska centret i Shanghai är placerat vid Fudan University. För forskare från medlemsuniversiteten erbjuder centret:

  • medel för forskningsvistelser.
  • stöd och service vid forskningsvistelsen (t.ex. kontorsutrymme, tillgång till online-tidskrifter, tillträde till Nordiska centrets bibliotek och Fudan universitets bibliotek).
  • medel för seminarier, workshoppar och konferenser.

Studenter från Umeå universitet kan söka en sommarkurs vid centret.

Nordiska centret i Indien

Nordiska centret i Indien erbjuder sina medlemsuniversitet hjälp med att:

  • hitta samarbetspartner i Indien,
  • arrangera workshoppar och konferenser,
  • söka forskningsvisum,
  • anordna besök vid indiska universitet.

Mirai

"Mirai"- framtid! är ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet. Särskilt fokus riktas mot forskare som är i ett tidigt stadium av sin karriär. Projektets inriktning är hållbarhet, materialvetenskap och åldrande. Mer information om Mirai finns här:
Mirai

South Africa – Sweden University Forum

Ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst och Malmö högskola. Under åren 2017–2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet. Mer om Scholars at Risk finns här:
Scholars at Risk

Study in Sweden i Sydkorea

Study in Sweden i Sydkorea är ett unikt projekt för att lyfta Sverige som kunskapsnation där ett av delmålen är att öka antalet studenter från denna region till lärosätena. Projektet innefattar också samarbete med näringsliv för praktik för koreanska och svenska studenter, synliggörande av svensk forskning och utvecklande av ett starkt alumnnätverk. Projektet är ett samarbete mellan Svenska ambassaden i Seoul och Umeå universitet, Göteborgs universitet, KTH och Lunds universitet och stöds av Svenska institutet och Näringsdepartementet. Under 2019 firade Sverige och Sydkorea 60 år av diplomatiska relationer.

Norges arktiska universitet

Umeå universitet har ett samarbetsavtal med Norges arktiska universitet. Syftet är att höja kvaliteten inom forskning, utbildning och samverkan vid båda universiteten.

Avtalet reglerar både övergripande strategiska områden och delområden för samarbete.

Internationaliseringsstrategi

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Universitetet är i processen att ta fram ett nytt inriktningsdokument, och handlingsplan, för internationaliseringsarbetet. Det arbetet leds av International Office.

Nuvarande internationaliseringstrategi för utbildning gäller till och med årsskiftet 2019/2020.

kontakt

Baltic University Programme

Ingrid Svensson
International Office

Erasmus+

Jenny Ahlinder Hagberg
International Office

Linnaeus-Palme och Nordplus

Monika Larsson
Internationla Office

North2North

Emma Akgöz
International Office

Nordiska centret i Indien och Nordiska centret i Kina

Heidi Hansson
Universitetsledningen

Sara Franke-Wikberg (kontakt för ansökan till sommarkurser)
International Office

Mirai

Jenny Ahlinder Hagberg (projektledare)
International Office

Greg Neely (scientific committee)
Institutionen för psykologi

South Africa – Sweden University Forum

Per A. Nilsson
Planeringsenheten

Study in Sweden i Sydkorea

Petra Käck
Internatonal Office

Scholars at Risk

Ingrid Svensson
International Office

Norges arktiska universitet

Daniel Andersson
Planeringsenheten

Sandra Åström
2020-02-26