Internationella samarbeten

Det internationella arbetet vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. Genom nätverk, samarbetsprogram och plattformar för utbildning och forskning arbetar vi för att skapa en internationell miljö vid universitetet.

Du kan läsa mer om utbytesprogrammen och vad de innebär på Internationaliseringsforum.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet inträdde 2014 och sträcker sig fram till 2020. Erasmus+ ger möjlighet till internationella utbyten för studenter och medarbetare, strategiska samarbetsprojekt och stöd för policyförändring.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på universitet och högskolor som undervisar eller studerar på grund- eller avancerad nivå. Programmets syfte är att stimulera svenska lärosätens samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer för att öka den svenska högskolans internationalisering.

Nordplus

Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare vid universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Programmet bygger på ett antal nätverk och projekt mellan lärosäten i de olika länderna.

North2North

Utbytesprogrammet North2North är ett nätverk inom University of the Arctic som riktar sig mot studenter med ett "arktiskt tema" i sin utbildning. Syftet är att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Island och de nordliga delarna av USA och Kanada.

Nordiska centret i Shanghai, Kina

Nordiska centret i Shanghai är placerat vid Fudan University. För forskare från medlemsuniversiteten erbjuder centret:

  • medel för forskningsvistelser.
  • stöd och service vid forskningsvistelsen (t.ex. kontorsutrymme, tillgång till online-tidskrifter, tillträde till Nordiska centrets bibliotek och Fudan universitets bibliotek).
  • medel för seminarier, workshoppar och konferenser.

Studenter från Umeå universitet kan söka en sommarkurs vid centret.

Nordiska centret i Indien

Nordiska centret i Indien erbjuder sina medlemsuniversitet hjälp med att:

  • hitta samarbetspartner i Indien,
  • arrangera workshoppar och konferenser,
  • söka forskningsvisum,
  • anordna besök vid indiska universitet.

Mirai

"Mirai"- framtid! är ett projekt för att stärka det akademiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation mellan svenska och japanska universitet. Särskilt fokus riktas mot forskare som är i ett tidigt stadium av sin karriär. Projektets inriktning är hållbarhet, materialvetenskap och åldrande. Mer information om Mirai finns här:
Mirai

South Africa – Sweden University Forum

Ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst och Malmö högskola. Under åren 2017–2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet. Mer om Scholars at Risk finns här:
Scholars at Risk

Norges arktiska universitet

Umeå universitet har ett samarbetsavtal med Norges arktiska universitet. Syftet är att höja kvaliteten inom forskning, utbildning och samverkan vid båda universiteten.

Avtalet reglerar både övergripande strategiska områden och delområden för samarbete.

kontakt

Erasmus+

Jenny Ahlinder Hagberg
International Office
090–786 60 91

Linnaeus-Palme och Nordplus

Monika Larsson
Internationla Office
090–786 60 87

North2North

Alexandra Lindén
International Office
090–786 60 56 59

Nordiska centret i Indien och Nordiska centret i Kina

Per A. Nilsson
Planeringsenheten
090–786 68 66

Sara Franke-Wikberg (kontakt för ansökan till sommarkurser)
International Office
090–786 92 84

Mirai

Jenny Ahlinder Hagberg (projektledare)
International Office
090–786 60 91

Greg Neely (scientific committee)
Institutionen för psykologi
090–786 97 52

South Africa – Sweden University Forum

Per A. Nilsson
Planeringsenheten
090–786 68 66

Scholars at Risk

Ingrid Svensson
International Office
090–786 51 05

Norges arktiska universitet

Daniel Andersson
Planeringsenheten
090–786 99 11

Sandra Åström
2018-08-31