Införande av lärplattformen Canvas

Den 4 maj 2020 öppnade Canvas för alla användare vid Umeå universitet. Canvas är den nya lärplattformen som på sikt ska ersätta Cambro och Moodle.

 

Foto:

Den 29 oktober 2019 beslutade rektor att godkänna projektplanen för införande av Canvas som ny lärplattform vid universitetet. Beslutet innebar att Sunets nationella upphandling av lärplattform avropades och införandet av Canvas som lärplattform vid Umeå universitet kunde starta.

Aktuellt under hösten 2020

Ladok betygsrapportering

Sunet och LADOK samarbetar för att utveckla en lösning för att klarmarkera resultat i Ladok, inifrån Canvas. Vid Umeå universitet inleder vi en pilotverksamhet under början av hösten för att utvärdera tjänsten med förhoppning att kunna lansera på bred front senare i höst.
Läs mer om arbetet hos Sunet 

Kursvärdering i Canvas

Canvas saknar ett inbyggt verktyg för att hantera kursvärderingar likt Cambro och Moodle. Tillsvidare hänvisas användare till det inbyggda quizverktyget, Microsoft Forms eller att temporärt ligga kvar med eventuella kursvärderingsmallar i tidigare lärplattform. Separat införandeprojekt av ett nytt enkätsystem pågår vid Umeå universitet, som i förlängningen rekommenderas som verktyg för kursvärderingar i Canvas. Införandet pågår under hösten.

Externa applikationer i Canvas

I Canvas finns möjligheten att koppla in externa applikationer, även kallade LTI-appar, för olika användningsområden. Projektet har fått in ett antal önskemål om sådana appar. I dagsläget saknas en rutin för att hantera önskemål. Många av apparna som önskas är nischade för specifika ämnesområden eller behov och kräver finansiering, personuppgiftsbiträdesavtal och support. Under hösten påbörjar vi en utredning för hur önskemål om applikationer ska hanteras och utvärderas, både ur tekniskt- och  användningsperspektiv.

Programsajter

Under hösten arbetar projektet för att genomföra förbättringar i verktyget Kursadministration som används för att skapa kurser i Canvas och administrera dem. Inom ramen för arbetet påbörjar vi också utveckling för programsajter. Programsajter är tänkta  för kommunikation med programstudenter i Canvas.

Utbildning

Projektet erbjuder ett flertal olika utbildningar i Canvas.

Datum och tider för utbildningar hittar du på sidan  Utbildning.

Ungefärlig tidplan

  • November 2019: Projektet startar och Sunets upphandling av lärplattform avropas.
  • November 2019-februari 2020: Arbete med tekniskt införande och anpassningar av systemet startar. Fakulteter och institutioner kommer att få information om projektplan och tidplan, stöd- och supportstrukturen sätts och supportfunktionen får utbildning i Canvas.
  • Årsskiftet 2019/2020: Rekrytering av Canvas-coacher, en per fakultet, som ska stötta sin fakultet i införandet av Canvas under projekttiden.
  • Februari 2020: De första pilotgrupperna får tillgång till Canvas.
  • Maj/juni 2020: Utbildningar i Canvas startar på bred front och digitala guider och manualer lanseras.
  • 4 maj 2020: Canvas öppnar för alla användare vid Umeå universitet.
  • HT 2021: Sista terminen för kurser i Cambro och Moodle.
  • Från och med VT 2022 kommer alla kurser att ges i Canvas.

Cambro och Moodle

Cambro och Moodle kommer fungera som vanligt fram till maj 2021 då möjligheten att skapa nya kurser i dessa lärplattformar stängs. Efter hösten 2021 kan ingen undervisning bedrivas i de gamla lärplattformarna men det kommer fortfarande gå att logga in och hämta ut material. Hur gammalt material ska hanteras och arkiveras ur dessa plattformar kommer utredas under 2020 som en del av Canvasprojektet.

Kursmallar

I Canvas finns det kursmallar som är fria att nyttja för samtliga lärare vid universitetet. Mallarna hittar du under "Canvas Commons". Kursmallarna innehåller pedagogiska rekommendationer och frågeställningar samt flexibilitet i designval vad gäller kursens startsida och olika designelement. Mallarna är tänkta att vara ett stöd för dig som lärare med syftet att förenkla, inspirera och visa på olika möjligheter med Canvas som lärplattform.

Här hittar du kursmallarna i Canvas.

Bakgrund

I dagsläget har Umeå universitet två centralt finansierade lärplattformar, Moodle och Cambro (Sakai) för vilka UPL är systemägare. I princip samtliga kurser och program vid Umeå universitet använder en av dessa två plattformar. Detta gör att både Cambro och Moodle är verksamhetskritiska system för stor del av kärnverksamheten vi Umeå universitet.

Cambro, som infördes på Umeå universitet 2007, har i dag cirka 30 000 aktiva studenter årligen, medan Moodle, som varit i central drift sedan 2015, har cirka 3 000 studenter aktiva i plattformen på årsbasis.

Utvecklingen av Cambro (Sakai) har sedan några år avstannat och bygger på en föråldrad teknisk struktur. Umeå universitet är det enda lärosäte i Sverige som ännu har kvar plattformen i drift. Moodle uppdateras i något bättre takt internationellt, men även den har försvinnande få användare inom högre utbildning i Norden. Inget av systemen svarar i dag upp mot myndighetsansvar gällande GDPR-anpassning, tillgänglighetsaspekter och arkiveringskrav.

Det har visat sig vara sårbart och kostsamt att som lärosäte själva stå för all teknisk drift, uppgradering och underhåll. Egen drift tenderar dessutom att bli personberoende. Effekter av detta är exempelvis inställda uppgraderingar, långa handläggningstider och avbrott i tjänst.

Under våren 2019 intensifierade UPL, i samarbete med ITS, arbetet med ett lärplattformsbyte. En kommitté bestående av pedagogiskt skickliga lärare, jurister, arkivarier och studenter tillsattes för att utvärdera huruvida Sunets nationella upphandlingsunderlag gällande lärplattform skulle avropas för vårt lärosäte. Arbetet resulterade i en rekommendation för Umeå universitet att avropa Sunets upphandlade lärplattform (Canvas).

Rektor beslutade den 27 juni 2019 att Canvas ska bli Umeå universitets nya lärplattform. Inköp av denna lärplattform sker genom att avropa Canvas via Sunets nationella upphandling av lärplattform.

Logga in i canvas

Canvascoacher

Canvascoacherna på fakulteterna är:

Satish Patel och Jon Svensson, Humanistisk fakultet.
Göran Lönnberg, Medicinsk fakultet.
Vakant, Samhällsvetenskaplig fakultet
Peter Vinnervik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Kontakt

Karl Idberger, UPL

E-post: canvas.upl@umu.se

Hanna Karlsson
2020-09-04