Digital salstentamen

Projektet omfattar att digitalisera processen för salstentamina vid Umeå universitet samt införande av ett IT-stöd för det ändamålet.

Projektet omfattar även att utreda finansieringsmodell för tillkommande kostnader såsom kostnader för eventuella ombyggnationer, merkostnader på tentamensservice och eventuella lånedatorer eller annan lösning.

 

Öppen enkät om digital salstentamen

Projektet genomför nu en enkät i syfte att ta del av erfarenheter av digital salstentamen. Syftet är också att samla in behov och krav inför upphandlingen av ett universitetsgemensamt system. Projektgruppen hoppas att du har möjlighet att besvara denna enkät.

Svara på enkät om digital salstentamen

Enkäten tar ungefär fem minuter att besvara och dina svar är helt anonyma. Om du har några frågor eller funderingar kring enkäten kan du kontakta Hans-Erik Sjöström eller Claire Englund. Sista svarsdag är den 15 mars 2019.

Nulägesrapport

Anmälan för att medverka som testpiloter i projektet är nu stängd och projektet har beviljat 13 lärare med representation från universitetets samtliga fakulteter. Testverksamheten, som ska leda till behovs- och kravinsamling inför kommande upphandling samt utveckling av utbildningsmaterial, har påbörjats och löper fram till februari 2019. Samtidigt görs det en översyn av regelverket, finansieringsmodell utreds och behovet av lokala anpassningar och tekniska integrationer är under kartläggning.

Enligt tidsplanen för projektet planeras upphandling till vårterminen 2019 och i december 2019 förväntas styrgruppen för projektet att fatta ett beslut om att lansera en universitetsgemensam tjänst för digital salstentamen.

Under vårterminen 2018 genomfördes två testtentor för 98 studenter och till och med oktober 2018 har ytterligare tre tentor genomförts för cirka 140 studenter.

Bakgrund

I april 2017 lämnade Utbildningsstrategiska rådets referensgrupp för digital salstentamen ifrån sig en skrivelse till Rektor med förslag till beslut gällande digital salstentamen vid Umeå universitet. I Umeå universitets verksamhetsplan 2018 står följande:

"Under ett par års tid har försök genomförts och utvärdering visar att det finns en stark vilja hos både studenter och lärare att övergå till digital salstentamen. För att Umeå universitet ska kunna gå över till digital hantering av salstentamen en krävs en väl underbyggd upphandling av adekvat system. Inköp av lånedatorer och en plan för hanteringen av dessa. Vidare behövs ett införandeprojekt med utbildningsinsatser för lärare, administratörer och tentamensvakter, samt eventuella justeringar av östra paviljongen."

Projektet bedrivs inom Universitetspedagogik och lärandestöd, i samarbete med Universitetsservice, IT-enheten, Lokalförsörjningsenheten, fakulteterna samt andra berörda parter. Projektledare är Hans-Erik Sjöström. Projektet beräknas löpa fram till slutet av 2020.

 

KONTAKT

Projektledare: Hans-Erik Sjöström,
Universitetspedagogik och lärandestöd

Email: hans-erik.sjostrom@umu.se

Telefon: 090 786 98 46

projektdokument

Hanna Karlsson
2019-04-08