Digital salstentamen

Projektet omfattar att digitalisera processen för salstentamina vid Umeå universitet samt införande av ett IT-stöd för det ändamålet.

Projektet omfattar även att utreda finansieringsmodell för tillkommande kostnader såsom kostnader för eventuella ombyggnationer, merkostnader på tentamensservice och eventuella lånedatorer eller annan lösning.

 

Förändringar i projektet Digital salstentamen

Styrgruppen för projektet har beslutat att avbryta upphandling av lokal tjänst för digital salstentamen.

Två avgörande faktorer låg till grund för detta beslut, faktorerna är:

  • Rektor beslutade den 22 juni 2019 att avropa Sunets (Swedish University Computer Network) nationella upphandling av lärplattformen Canvas.
  • Sunet har initierat en nationell upphandling av system för digital salstentamen.

Sunets arbete med att upphandla en nationell tjänst för digital salstentamen i kombination med Umeå universitets beslut om att avropa Canvas utgör tillsammans två stora organisatoriska förändringar som står i relation till varandra. Det är av stor vikt att en upphandlad tjänst för digital salstentamen kan integreras med lärosätets kommande centrala lärplattform. Det blir därför nödvändigt att avvakta Sunets nationella upphandling för att få en smidig, integrerad lösning av dessa två system som är till gagn för hela lärosätet.

Den tidigare planerade lanseringen av tjänst för digital salstentamen i januari 2020 kommer att flyttas fram i tid. Mer information och besked om när vi kan förvänta oss att tjänsten kan avropas kommer senare under höstterminen.

Erfarenheter och kompetens från det lokala projektet på Umeå universitet kommer att föras in i Sunets arbetsgrupp för nationell upphandling av tjänst.

Bakgrund

I april 2017 lämnade Utbildningsstrategiska rådets referensgrupp för digital salstentamen ifrån sig en skrivelse till Rektor med förslag till beslut gällande digital salstentamen vid Umeå universitet. I Umeå universitets verksamhetsplan 2018 står följande:

"Under ett par års tid har försök genomförts och utvärdering visar att det finns en stark vilja hos både studenter och lärare att övergå till digital salstentamen. För att Umeå universitet ska kunna gå över till digital hantering av salstentamen en krävs en väl underbyggd upphandling av adekvat system. Inköp av lånedatorer och en plan för hanteringen av dessa. Vidare behövs ett införandeprojekt med utbildningsinsatser för lärare, administratörer och tentamensvakter, samt eventuella justeringar av östra paviljongen."

Under 2018 utsågs testpiloter i projektet, 13 lärare med representation från universitetets samtliga fakulteter. Testverksamheten, som skulle leda till behovs- och kravinsamling inför kommande upphandling samt utveckling av utbildningsmaterial, löpte fram till februari 2019. Till och med oktober 2018 genomfördes fem testtentor för cirka 240 studenter.

Projektet bedrivs inom Universitetspedagogik och lärandestöd, i samarbete med Universitetsservice, IT-enheten, Lokalförsörjningsenheten, fakulteterna samt andra berörda parter. Projektledare är Hans-Erik Sjöström. Projektet beräknas löpa fram till slutet av 2020.

 

KONTAKT

Projektledare: Hans-Erik Sjöström,
Universitetspedagogik och lärandestöd

Email: hans-erik.sjostrom@umu.se

Telefon: 090 786 98 46

projektdokument

Hanna Karlsson
2019-09-18