Digital salstentamen

Projektet omfattar att digitalisera processen för salstentamina vid Umeå universitet samt införande av ett IT-stöd för det ändamålet.

Projektet omfattade även att utreda finansieringsmodell för tillkommande kostnader såsom kostnader för eventuella ombyggnationer, merkostnader på tentamensservice och eventuella lånedatorer eller annan lösning. Från och med hösten 2019 har Sunet gjort en nationell upphandling för en etablering av tjänsten Digital tentamen vilket innebar att Umeå universitets upphandling avbröts.

 

Nationell etablering av tjänsten Digital tentamen

I juni 2019 togs ett beslut om att avbryta lokal upphandling av digital salstentamen. Beslutet baserades på rektorsbeslutet att Canvas blir Umeå universitets nya lärplattform samt besked om att ett nationellt upphandlingsarbete skulle starta.

Under höstterminen 2019 initierade IT-Chefernas forum (ITCF) projektet Kravbild digital tentamen med syfte att ta fram en kravbild som ska kunna ligga till grund för en gemensam upphandling av tjänst för digital tentamen. Projektets arbetsgrupp bestod av representanter från 12 lärosäten inklusive Umeå universitet. Med utgångspunkt i redan genomförda upphandlingar formulerades en ny nationell kravbild och i december färdigställdes projektets slutrapport.

I januari 2020 beslutade ITCF att lämna över ärendet om upphandling av tjänst till Sunet som bara veckor senare meddelade att ett projektdirektiv fastställts.

Projektdirektiv Digital tentamen

Projektet befinner sig nu i slutet av fas 2, vilket innebär att en slutgiltig justering av kravspecifikationen görs och att en lämplig affärsmodell utreds. Sunet har meddelat att deras ambition är att kunna erbjuda Digital tentamen som en avropningsbar tjänst innan sommaren 2020.

Umeå universitet finns representerade i Sunets projekt genom deltagande i styrgrupp och referensgrupp.

 

Bakgrund

I april 2017 lämnade Utbildningsstrategiska rådets referensgrupp för digital salstentamen ifrån sig en skrivelse till Rektor med förslag till beslut gällande digital salstentamen vid Umeå universitet. I Umeå universitets verksamhetsplan 2018 står följande:

"Under ett par års tid har försök genomförts och utvärdering visar att det finns en stark vilja hos både studenter och lärare att övergå till digital salstentamen. För att Umeå universitet ska kunna gå över till digital hantering av salstentamen en krävs en väl underbyggd upphandling av adekvat system. Inköp av lånedatorer och en plan för hanteringen av dessa. Vidare behövs ett införandeprojekt med utbildningsinsatser för lärare, administratörer och tentamensvakter, samt eventuella justeringar av östra paviljongen."

Under 2018 utsågs testpiloter i projektet, 13 lärare med representation från universitetets samtliga fakulteter. Testverksamheten, som skulle leda till behovs- och kravinsamling inför kommande upphandling samt utveckling av utbildningsmaterial, löpte fram till februari 2019. Till och med oktober 2018 genomfördes fem testtentor för cirka 240 studenter. I juni 2019 togs ett beslut om att avbryta lokal upphandling av digital salstentamen. Beslutet baserades på rektorsbeslutet att Canvas blir Umeå universitets nya lärplattform samt besked om att ett nationellt upphandlingsarbete skulle starta.

Projektet bedrivs inom Universitetspedagogik och lärandestöd, i samarbete med Universitetsservice, IT-enheten, Lokalförsörjningsenheten, fakulteterna samt andra berörda parter. Projektledare är Hans-Erik Sjöström. Projektet beräknas löpa fram till slutet av 2020.

 

KONTAKT

Projektledare: Hans-Erik Sjöström,
Universitetspedagogik och lärandestöd

Email: hans-erik.sjostrom@umu.se

Telefon: 090 786 98 46

projektdokument

Hanna Karlsson
2020-04-22