Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder ett antal gånger per år.

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01–2020-04-30. Frånvarande Lars Stenlund, vd.

Foto: Simon Öhman Jönsson

Mandatperiod

2017-05-01 – 2020-04-30 för allmänföreträdare
2019-01-01 – 2021-12-31 för lärarrepresentanter

Sammansättning

I styrelsen ingår åtta ledamöter som är utsedda av regeringen och som företräder samhälle och näringsliv, däribland styrelsens ordförande. Ledamöter är också rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna.

Ledamöter

Företrädare för näringsliv och samhälle

 

Foto: Mattias Pettersson

Ordförande Chris Heister är utsedd av regeringen till ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Chris Heister har varit landshövding i Stockholms och Västerbottens län. Hon har under många år tjänstgjort som moderat riksdagsledamot, och har bland annat arbetat som sakkunnig åt dåvarande statsminister Carl Bildt. Tidigare har Chris Heister också varit ledamot i styrelsen för Umeå universitet, sedan maj 2017 har hon utsetts till ordförande för styrelsen.

 

Foto: Mattias Pettersson

Lars Lustig är vice ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Lars Lustig är länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten. Från 2008–2013 var han universitetsdirektör vid Umeå universitet. Lars Lustig har också arbetat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Han har även varit särskild utredare på uppdrag av regeringen.

 

Foto: Mattias Pettersson

Mohammad Fazlhashemi är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Fram till 2013 var han verksam som professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Mohammad Fazlhashemi forskar och är författare till en rad böcker om persisk och muslimsk idéhistoria, muslimsk politisk idétradition och teologiska debatter bland muslimska tänkare kring politiska föreställningar. Mohammad Fazlhashemi är även ledamot i den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhetsakademien och 2012 förordnades han av regeringen som ledamot i Migrationsverkets etiska råd.

 

Foto: Mattias Pettersson

Olle Stendahl är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Olle Stendahl har varit ledamot i styrelsen sedan 2016-05-01. Olle Stendahl är professor emeritus i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet. Han har forskat bland annat om sambandet mellan mikrobiell patogenes och kroppens naturliga immunförsvar ("innate immunity") med fokus på hur tuberkulos utvecklas. Olle Stendahl är ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning.

 

Foto: Mattias Pettersson

Amy Loutfi är ny ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2018-09-01 – 2020-04-30 och ersätter Sara Öhrvall. Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och forskningschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet. Amy Loutfi doktorerade i datavetenskap vid Örebro universitet 2006 och har även studerat mätteknologi och elektroteknik vid University of New Brunswick i Kanada. Vid Örebro universitet har hon såväl haft rollen som biträdande prefekt och studierektor som programkoordinator. Hennes forskning kretsar kring artificiell intelligens för autonoma system och robotteknik.

Sophia Hober, Universitetsstyrelsen

Foto: Mattias Pettersson

Sophia Hober är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Hon är professor i molekylär bioteknik och tidigare dekanus på KTH. Hennes nuvarande forskningsgrupp inriktar sig på att utveckla system för proteinrening och proteindetektion genom att skräddarsy små proteiner för olika specifika ändamål. Sophia Hober är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och hon har suttit i regeringens forskningsberedning (2007-2009). Sophia Hober är mycket engagerad i Kungliga Tekniska högskolans teknikfestival Tekla som riktar sig till tjejer mellan 11 och 18 år med syftet att lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknik samt att på sikt öka rekryteringen av kvinnor till tekniska utbildningar.

 

Foto: Mattias Pettersson

Barbra Cannon är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Barbara Cannon har varit ledamot i styrelsen sedan 2013-05-01. Barbara Cannon är professor emeritus i zoofysiologi vid Stockholms universitet. Hon forskar bland annat om den bruna fettvävnadens funktion för att närmare förstå hur den påverkar vår ämnesomsättning och tendensen att utveckla fetma.

Barbara Cannon är verksam vid Arrheniuslaboratorierna på Wenner-Grens Institut. Hon blev 1989 utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. I början av 2012 utsågs hon till samma akademis preses för perioden från den 1 juli 2012 till den 30 juni 2015.

Lars Stenlund, Universitetsstyrelsen

Foto: Mattias Pettersson

Lars Stenlund är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Lars Stenlund har varit ledamot i styrelsen sedan 2013-05-01. Lars Stenlund är verkställande direktör för Vitec Software Group – ett avknoppningsföretag från Umeå universitet i Umeå.

Lars Stenlund har även erfarenhet från styrelsearbete i Algoryx Simulation, C4 Contexture AB och Railcare Group AB.

Rektor

Rektor Hans Adolfsson är universitetets myndighetschef.

Foto: Mattias Pettersson

Rektor Hans Adolfsson är universitetets myndighetschef och främste företrädare. Han svarar under universitetsstyrelsen för universitetsledningens verksamhet och för att de beslutade målen som styrelsen fattar uppnås. Hans Adolfsson studerade kemi vid Stockholms universitet 1985–89 och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. 2013–2016 var han prorektor vid Stockholms universitet och sedan den 1 juli 2016 är han rektor vid Umeå universitet.

Företrädare för lärarna

Beatrice Melin

Foto: Mattias Pettersson

Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper, är professor i onkologi med inriktning mot molekylärepidemiologi. Hon forskar bland annat om hjärntumörer, tjocktarmscancer, hematologi, biomarkörer och kliniskt ärftlig cancer. Beatrice Melin är lärarrepresentanternas suppleant i styrelsens budgetkommitté.

 

Marie Wiberg

Foto: Mattias Pettersson

Marie Wiberg, Handelshögskolan, är professor i statistik med inriktning mot psykometri. Hon forskar om statistiska metoder för att analysera och utvärdera kunskapsprov, och i ett tvärvetenskapligt samarbete analyserar hon elevers resultat på standardiserade kunskapsprov. Marie Wiberg är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens revisionsutskott.

 

Mats G. Larson

Foto: Mattias Pettersson

Mats G. Larson, Institutionen för matematik och matematisk statistik, är professor i tillämpad matematik. Han forskar om numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer med tillämpningar inom främst fluid och solidmekanik. Forskningsområdet är interdisciplinärt och bygger på en kombination av matematik, datavetenskap och olika tillämpningsområden. Mats G. Larson är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens budgetkommitté samt suppleant i styrelsens revisionsutskott.

 

Förste gruppsuppleant:

Christer Nordlund

Foto: Mattias Pettersson

Christer Nordlund, Institutionen för idé- och samhällsstudier, är professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria. Han forskar och undervisar i vetenskaps- och miljöhistoria.

 

Andre gruppsuppleant:

Thomas Brännström

Foto: Mattias Pettersson

Thomas Brännström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, är professor i patologi. Han har i 25 års tid forskat om orsakerna till förlamningssjukdomen ALS, amyotrofisk lateral skleros.

Företrädare för studenterna

Erik Vikström, student, Umeå studentkår
Stina Alm, student, Umeå medicinska studentkår
Adam Lindgren, student, Umeå naturvetar- och teknologkår
Johanna Jers, doktorand, Umeå studentkår

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

Stellan Elebro, servicemedarbetare , SEKO
Barbro Biström, universitetsadjunkt, SACO
Maria Persson, examenshandläggare, OFR

Ersättare
Siv Sjödin, SEKO
Håkan Lindkvist, universitetslektor, SACO
Mats-Åke Moritz Lundkvist, OFR

Övriga

Prorektor, professor Katrine Riklund
Universitetsdirektör, Caroline Sjöberg (huvudföredragande)
Akademisekreterare, Daniel Andersson

 

Beredande och rådgivande organ

Universitetsstyrelsens beredande och rådgivande organ består av budgetkommittén och revisionsutskottet.

Budgetkommittén

Universitetsstyrelsens budgetkommitté har i uppdrag att bereda ekonomiska ärenden inför styrelsebeslut samt att i förekommande fall, på delegation i styrelsens ställe, fatta beslut i ekonomiska frågor. Kommittén sammanträder vanligtvis inför varje styrelsesammanträde och alltid där resursfördelning och årsredovisning ska behandlas.

Budgetkommittén består av universitetsstyrelsens vice ordförande (ordförande), rektor samt en lärarrepresentant och en studentkårsrepresentant från styrelsen. Prorektor och universitetsdirektör har närvarorätt i kommittén. Företrädarna för lärarna och studenterna har rätt att utse en personlig suppleant vardera.

Kontaktperson: Daniel Andersson och Per Ragnarsson

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet är ett rådgivande organ till universitetsstyrelsen vad gäller frågor som rör internrevisionens granskningar. Utskottets uppdrag är att inför beslut av styrelsen

  • granska internrevisionens förslag till instruktion, budget och bemanning
  • granska revisionsplan samt föreslå inriktning för internrevisionens arbete
  • samt vara rådgivande vad gäller hur rapporteringen till universitetsstyrelsen bör ske.

Revisionsutskottet består av en ordförande som utses av styrelsen bland dess externt tillsatta ledamöter samt en lärar- och en studentrepresentant som utses inom respektive gruppering. Internrevisionschef är huvudföredragande. Vid behov adjungeras sakkunnig tjänsteman från universitetet. Utskottet sammanträder vanligtvis inför varje styrelsesammanträde.

Kontaktperson: Susanne Hellqvist, huvudföredragande och sekreterare i utskottet

Läs mer om budgetkommittén och revisionsutskottet

Sammanträdesdatum

2019
19-20 februari
3 april
10-11 juni
8 oktober
12 december

2020
19-20 februari
22 april
1-2 juni
1 oktober
9 december

Anja Axelsson
2019-07-04