Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder ett antal gånger per år.

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Mandatperiod

2020-05-01 – 2023-04-30 för allmänföreträdare
2019-01-01 – 2021-12-31 för lärarrepresentanter

Sammansättning

I styrelsen ingår åtta ledamöter som är utsedda av regeringen och som företräder samhälle och näringsliv, däribland styrelsens ordförande. Ledamöter är också rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna.

Ledamöter

Företrädare för näringsliv och samhälle

 

Foto: Mattias Pettersson

Ordförande Chris Heister är utsedd av regeringen till ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30. Chris Heister har varit landshövding i Stockholms och Västerbottens län. Hon har under många år tjänstgjort som moderat riksdagsledamot, och har bland annat arbetat som sakkunnig åt dåvarande statsminister Carl Bildt. Tidigare har Chris Heister också varit ledamot i styrelsen för Umeå universitet, sedan maj 2017 har hon utsetts till ordförande för styrelsen.

 

Foto: Mattias Pettersson

Lars Lustig är vice ordförande för universitetsstyrelsen, ledamot i Umeå universitets personalnämnd, samt ordförande för universitetsstyrelsens budgetkommitté vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30.

Lars Lustig är tillförordnad landshövdning vid Länsstyrelsen Västerbotten. Från 2008–2013 var han universitetsdirektör vid Umeå universitet. Lars Lustig har också arbetat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Han har även varit särskild utredare på uppdrag av regeringen.

 

Foto: Mattias Pettersson

Mohammad Fazlhashemi är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30. Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Fram till 2013 var han verksam som professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Mohammad Fazlhashemi forskar och är författare till en rad böcker om persisk och muslimsk idéhistoria, muslimsk politisk idétradition och teologiska debatter bland muslimska tänkare kring politiska föreställningar. Mohammad Fazlhashemi är även ledamot i den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhetsakademien och 2012 förordnades han av regeringen som ledamot i Migrationsverkets etiska råd.

 

Foto: Mattias Pettersson

Olle Stendahl är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30. Olle Stendahl har varit ledamot i styrelsen sedan 2016-05-01. Olle Stendahl är professor emeritus i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet. Han har forskat bland annat om sambandet mellan mikrobiell patogenes och kroppens naturliga immunförsvar ("innate immunity") med fokus på hur tuberkulos utvecklas. Olle Stendahl är ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning.

 

Foto: Mattias Pettersson

Amy Loutfi är ny ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30. Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och forskningschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet. Amy Loutfi doktorerade i datavetenskap vid Örebro universitet 2006 och har även studerat mätteknologi och elektroteknik vid University of New Brunswick i Kanada. Vid Örebro universitet har hon såväl haft rollen som biträdande prefekt och studierektor som programkoordinator. Hennes forskning kretsar kring artificiell intelligens för autonoma system och robotteknik.

 

Foto: Mattias Pettersson

Karin Bodin är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30. 

Karin Bodin är VD Polarbrödsgruppen. 2018 utsågs Karin Bodin till Sveriges näst mäktigaste samhällsförändrare av Veckans Affärer för sina insatser inom miljö, jämställdhet och ledarskap, och har tidigare tilldelas internationellt entreprenörskapspris för kvinnor (2014) samt fått Umärkelsen Hållbart Ledarskap av Näringslivets Miljöchefer.

 

Foto: Mikael Lundgren

Pär Lärkeryd är ledamot i universitetsstyrelsen, samt ordförande för universitetsstyrelelsens revisionsutskott vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30.

Pär Lärkeryd är koncernchef och vd för Norra Skog och sedan 2019 även teknologie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Han har tidigare framför allt varit verksam inom verkstadsindustri, bland annat som Vd för Indexator. Pär har lång erfarenhet av styrelsearbete inom flera olika branscher och är för närvarande ledamot i Länsförsäkringar Västerbotten. Pär har gedigen praktisk erfarenhet av strategiskt arbete och förändringsledarskap och har mottagit flera priser för sitt förändringsarbete, bland annat Industrins Jämställdhetspris (2011), Bernadottemedaljen (2014)och Svenska Jämställdhetspriset (2016).

 

Foto: Mattias Pettersson

Kerstin Sahlin är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30.

Kerstin Sahlin disputerade i företagsekonomi vid Umeå universitet 1986 och är sedan 2000 professor i företagsekonomi med inriktning på offentlig organisation vid Uppsala universitet. Hon har varit prorektor för Uppsala universitet och huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Kerstin Sahlin är för närvarande 3:e vice preses vid Kungliga Vetenskapsakademin och styrelseordförande för forskningsprogrammet WASP-HS. Hon har därtill haft en rad nationella och internationella vetenskapliga uppdrag.

Rektor

Rektor Hans Adolfsson är universitetets myndighetschef.

Foto: Mattias Pettersson

Rektor Hans Adolfsson är universitetets myndighetschef och främste företrädare. Han svarar under universitetsstyrelsen för universitetsledningens verksamhet och för att de beslutade målen som styrelsen fattar uppnås. Hans Adolfsson studerade kemi vid Stockholms universitet 1985–89 och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. 2013–2016 var han prorektor vid Stockholms universitet och sedan den 1 juli 2016 är han rektor vid Umeå universitet.

Företrädare för lärarna

Beatrice Melin

Foto: Mattias Pettersson

Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper, är professor i onkologi med inriktning mot molekylärepidemiologi. Hon forskar bland annat om hjärntumörer, tjocktarmscancer, hematologi, biomarkörer och kliniskt ärftlig cancer. Beatrice Melin är lärarrepresentanternas suppleant i styrelsens budgetkommitté.

 

Marie Wiberg

Foto: Mattias Pettersson

Marie Wiberg, Handelshögskolan, är professor i statistik med inriktning mot psykometri. Hon forskar om statistiska metoder för att analysera och utvärdera kunskapsprov, och i ett tvärvetenskapligt samarbete analyserar hon elevers resultat på standardiserade kunskapsprov. Marie Wiberg är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens revisionsutskott.

 

Mats G. Larson

Foto: Mattias Pettersson

Mats G. Larson, Institutionen för matematik och matematisk statistik, är professor i tillämpad matematik. Han forskar om numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer med tillämpningar inom främst fluid och solidmekanik. Forskningsområdet är interdisciplinärt och bygger på en kombination av matematik, datavetenskap och olika tillämpningsområden. Mats G. Larson är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens budgetkommitté samt suppleant i styrelsens revisionsutskott.

 

Förste gruppsuppleant:

Christer Nordlund

Foto: Mattias Pettersson

Christer Nordlund, Institutionen för idé- och samhällsstudier, är professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria. Han forskar och undervisar i vetenskaps- och miljöhistoria.

 

Andre gruppsuppleant:

Thomas Brännström

Foto: Mattias Pettersson

Thomas Brännström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, är professor i patologi. Han har i 25 års tid forskat om orsakerna till förlamningssjukdomen ALS, amyotrofisk lateral skleros.

Företrädare för studenterna

Anton Öhrlund, student, Umeå studentkår
Tine Riklund, student, Medicinska studentkåren
Victor Johansson, student, Umeå naturvetar- och teknologkår
Erik Steinvall, doktorand, Umeå naturvetar- och teknologkår (Gruppsuppleant)

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

Stellan Elebro, servicemedarbetare , SEKO
Johan Pålsson, universitetsadjunkt, SACO
Peter Lindström, universitetslektor, OFR

Ersättare
Mimmi Alm, serviceassitent, SEKO
Håkan Lindkvist, universitetslektor, SACO
Mats-Åke Moritz Lundkvist, OFR

Övriga

Prorektor, professor Katrine Riklund
Universitetsdirektör, Hans Wiklund, (huvudföredragande)
Bitr. universitetsdirektör, Per Ragnarsson
Akademisekreterare, Daniel Andersson

 

Beredande och rådgivande organ

Universitetsstyrelsens beredande och rådgivande organ består av budgetkommittén och revisionsutskottet.

Budgetkommittén

Universitetsstyrelsens budgetkommitté har i uppdrag att bereda ekonomiska ärenden inför styrelsebeslut samt att i förekommande fall, på delegation i styrelsens ställe, fatta beslut i ekonomiska frågor. Kommittén sammanträder vanligtvis inför varje styrelsesammanträde och alltid där resursfördelning och årsredovisning ska behandlas.

Budgetkommittén består av universitetsstyrelsens vice ordförande (ordförande), rektor samt en lärarrepresentant och en studentkårsrepresentant från styrelsen. Prorektor och universitetsdirektör har närvarorätt i kommittén. Företrädarna för lärarna och studenterna har rätt att utse en personlig suppleant vardera.

Kontaktperson: Daniel Andersson och Per Ragnarsson

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet är ett rådgivande organ till universitetsstyrelsen vad gäller frågor som rör internrevisionens granskningar. Utskottets uppdrag är att inför beslut av styrelsen

  • granska internrevisionens förslag till instruktion, budget och bemanning
  • granska revisionsplan samt föreslå inriktning för internrevisionens arbete
  • samt vara rådgivande vad gäller hur rapporteringen till universitetsstyrelsen bör ske.

Revisionsutskottet består av en ordförande som utses av styrelsen bland dess externt tillsatta ledamöter samt en lärar- och en studentrepresentant som utses inom respektive gruppering. Internrevisionschef är huvudföredragande. Vid behov adjungeras sakkunnig tjänsteman från universitetet. Utskottet sammanträder vanligtvis inför varje styrelsesammanträde.

Kontaktperson: Susanne Hellqvist, huvudföredragande och sekreterare i utskottet

Läs mer om budgetkommittén och revisionsutskottet

Sammanträdesdatum

2020

19-20 februari
22 april
1-2 juni
1 oktober
9 december

Anja Axelsson
2020-09-30