Mål och strategier

Umeå universitet har ett långsiktigt planeringsarbete som ska leda till att visionens mål uppnås år 2020. Varje del av verksamheten har analyserat sitt nuläge, identifierat och prioriterat delmål och utarbetat strategier för att nå dem. Målen ska också följas upp.

Tidigare har Umeå universitet planerat sin verksamhet för ett år i taget. Numera sträcker sig planeringen över en treårsperiod med årlig uppföljning. Den första perioden gäller för 2013–2015.

Universitetsstyrelsen fattade i november 2012 beslut om inriktningen på en verksamhetsplan som bygger på visionen. För denna verksamhetsplan har rektor sedan beslutat om delmål. För varje långsiktigt mål i visionen finns nämligen grupper om delmål som är mer konkreta och som kan användas för att säkerställa att de långsiktiga målen kan nås år 2020.

Med utgångspunkt i universitetets delmål har verksamheterna vid de olika fakulteterna, Lärarhögskolan och stödverksamheterna utarbetat nulägesanalyser, identifierat vilka delmål som är mest prioriterade och tagit fram uppföljningskriterier. Rektor har också fattat beslut om dessa delmål.

Kopplat till verksamhetsplanerna finns också forskningskontrakt som fakulteternas dekaner och Lärarhögskolans rektor undertecknat med Umeå universitets rektor. Syftet är att långsiktigt ge bättre förutsättningar för forskning och utbildningen på forskarnivå. Kontrakten ska användas för att följa upp det planerade arbetet och kommer att ligga till grund för resurstilldelning till universitetets olika verksamheter.

Kommunikationsenheten
2015-10-01