Värdegrund

En värdegrund är den samling normer eller värden som tillsammans blir en gemensam etisk plattform för det dagliga arbetet i en organisation. Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och ge vägledning för hur medarbetarna ska bemöta varandra och andra.

Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska värden. För att värdegrunden ska vara levande och användbar för alla vid universitetet, måste vi tillsammans fylla den med innebörd. Ett värdegrundsarbete blir aldrig klart utan behöver ständigt hållas levande.

Alla institutioner och enheter har fått bidra med exempel på dilemman som kan uppstå när olika intressen, principer och värderingar utmanas eller krockar med varandra. Det är detta underlag som ligger till grund för det arbetsmaterial som presenteras nedan. Genom att tillsammans diskutera de dilemman som presenteras i materialet kan vi som medarbetare vid Umeå universitet utveckla vår förmåga att hantera svåra situationer och att bygga en god förvaltningskultur som också rimmar med våra akademiska kärnvärden.

Reportage och nyheter om värdegrunden

Månadens dilemma (nov): Bara hälften dök upp

Månadens dilemma (okt): En kul kväll med kollegerna

Månadens dilemma (sep): Komplimanger på jobbet

Nyhet om lanseringen av värdegrundsmaterialet

"Dilemman att fundera på" - intervju med projektledaren Anna Mothander

"Värdegrunden — något man måste träna på" - reportage från värdegrundsövning med Medicinska fakultetens kansli

Arbetsmaterial

Vid Umeå universitet finns ett arbetsmaterial som institutioner, enheter och arbetsgrupper kan använda vid arbetsplatsträffar och på planeringsdagar för att diskutera dilemman som kan uppstå i vardagen. Arbetsmaterialet består av en bok med 47 dilemman, fyra filmer och en folder och finns på både svenska och engelska. Dessutom finns en handledning och två olika presentationer på svenska. Materialet kan laddas ner.

Värdegrundsmaterial för Umeå universitet – bok och folder.

Foto: Ulrika Bergfors

 

Boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet"

 

Foto:

Boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet" presenterar 47 dilemman med olika teman som väcker känslor och skapar diskussion. Vissa dilemman är illustrerade av Erik Domellöf. Varje dilemma har olika frågeställningar man kan utgå ifrån i gruppdiskussioner. I boken finns också en beskrivning av vad den statliga värdegrunden betyder för Umeå universitet och de akademiska värden som ska styra vår verksamhet. Boken finns på svenska och engelska.

Boken har skickats ut i två exemplar på svenska till varje institution och enhet. Ett exemplar är institutionens och ett prefektens. Ett exemplar av den engelska boken kan vid behov beställas via personalenheten@umu.se.

Dilemman i vardagen för nedladdning (sve)

Everyday dilemmas för nedladdning (eng)

Handledning och presentationsmaterial

Handledningen vänder sig till chefer och samtalsledare som vill skapa dialog med hjälp av boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet". Presentation finns i två varianter. Introduktionen kan användas som en inledning av värdegrundsövningar vid arbetsplatsträffar eller liknande. Den övergripande presentationen är tänkt att ge en allmän orientering av värdegrunden. Handledning och presentationsmaterial finns endast på svenska. Presentationsmaterialet kommer inom kort att finnas även på engelska.

Handledning (sve)
Allmän presentation av värdegrunden (sve)
Introduktion till värdegrunden som inledning vid värdegrundsövningar (sve)
General presentation of the basic values (eng)
Introduction to the common basic values for exercises (eng)

Dilemmafilmer

Det finns fyra filmer som spelar upp situationer med olika dilemman. Ni kan gemensamt titta på en film för att därefter i mindre grupper diskutera situationen. Ni kan ta hjälp av diskussionsfrågorna nedan. Filmerna är på svenska och finns textade på både svenska och  engelska. Du välja om du vill ha filmen textad på svenska eller engelska genom att klicka på cc i spelarens fönster efter att du klickat på filmen.

Film 1: Forskaren som inte behöver följa regler (baserat på dilemma nr 31 i boken)

Diskussionsfrågor film 1

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Har du varit med om något liknande?
 • Hur anser du att bibliotekarien ska agera?
 • Behandlar vi alla yrkesgrupper lika vid universitetet?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Film 2:  Högt till tak eller bristande respekt (baserat på dilemma nr 19 i boken)

Diskussionsfrågor film 2

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen
 • Har du varit med om något liknande?
 • I akademin finns olika syn på kompetenser och vetenskapliga metoder. Hur kan vi skapa konstruktiva samtal kring detta?
 • Hur kan vi verka för respekt och tolerans för olika yrkesgruppers roller och kompetens i vår meritokratiska miljö?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Film 3: After work med dålig eftersmak (baserat på dilemma nr 16 i boken)

Diskussionsfrågor film 3

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Situationen uppstod utanför arbetstid, men har påverkat arbetsmiljön. Hur kan effekterna av den uppkomna situationen hanteras?
 • Borde prefekten agera och i så fall hur?
 • Borde gruppen som reagerade agerat annorlunda under kvällen?
 • Hur ska vi förhålla oss till att umgås utanför arbetstid då alkohol förtärs? När är vi privata?
 • Hade institutionens och chefens ansvar och agerande förändrats om motsvarande situation hade uppstått vid en fikapaus på jobbet?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Film 4: Den öppna högskolan eller det elitistiska universitetet? (baserat på dilemma nr 13 i boken)

Diskussionsfrågor film 4

 • Vad anser du vara problematiskt i den här situationen?
 • Hur bör vi välkomna nya studenter oavsett deras bakgrund?
 • Hur långt bör universitetets stöd sträcka sig?
 • Borde vi oftare hjälpa studenter med bristande förutsättningar vidare till andra utbildningar eller yrken?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Folder

 

Foto:

Foldern beskriver Umeå universitets värdegrundsarbete och har skickats ut till alla medarbetare.

 

 

Svensk folder för nedladdning
Engelsk folder för nedladdning

Smakprov ur boken

Här nedan hittar du några av alla de 47 dilemman som presenteras i boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet".

Dilemma 1: Forskare och politiskt engagerad

 

Foto: Illustration Erik Domellöf

Beata är universitetslektor och är även engagerad i en aktuell lokalpolitisk fråga, dock utan att vara aktiv i något parti. Den senaste tiden har hon synts i demonstrationståg och har skrivit skarpa inlägg om frågan på sociala medier.

Beatas prefekt, Christopher, bor granne med Kristina som är kommunpolitiker och politiskt ansvarig för frågan. När de småpratar vid staketet undrar Kristina om det verkligen är lämpligt att en universitetsanställd tar strid på det sätt som Beata gjort. Borde hon inte ägna sig åt sin forskning i stället?

Christopher känner sig besvärad och kallar Beata till ett enskilt samtal där han ber henne tona ner sitt engagemang i frågan.

Diskussionsfrågor

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Hur ser du på att lärare och forskare är politiskt engagerade?
 • Har prefekten rätt att ha synpunkter på anställdas engagemang utanför arbetet?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Dilemma 6: Protester mot kurslitteraturen

 

Foto: Illustration: Erik Domellöf

Tine undervisar på en kurs. Den senaste tiden har en grupp studenter vägrat att läsa en bok på litteraturlistan med hänvisning till att den förmedlar en förlegad syn på en viss folkgrupp utifrån aktuell identitetspolitik. Studenterna har protesterat högljutt, inte minst i sociala medier där de fått medhåll av studenter från hela världen. De har nu skrivit ett upprop till prefekten där de hotar att bojkotta vissa föreläsningar. Och inte nog med det. De har även kontaktat UB och krävt att boken genast tas bort ur bibliotekets bestånd.

Tine funderar nu på att ändra litteraturlistan av rädsla för att väcka anstöt hos studenterna och orsaka negativ publicitet.

Diskussionsfrågor

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • I vilken utsträckning ska vi möta studenternas krav på politiskt korrekt litteratur?
 • Vilket ansvar för innehållet i kurslitteraturen har lärarna?
 • Hur hanterar vi känslighet eller ifrågasättande som är kopplad till exempelvis religion?
 • Hur kan lärare presentera och problematisera urvalet av litteratur?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Dilemma 17: Vågar jag anmäla?

 

Foto: Illustration: Erik Domellöf

Johanna och Petra är kollegor och umgås även privat. En kväll när de förtroligt samtalar över en middag hemma hos Johanna, berättar Petra att en av deras kollegor kommit med ovälkomna sexuella närmanden vid flera tillfällen. Johanna blir förskräckt och tycker att Petra bör anmäla det inträffade, men Petra slår ifrån sig. Det vill hon absolut inte och ber Johanna att inte föra hennes berättelse vidare till någon. Kollegan hon berättar om är respekterad och Petra är rädd att det blir hon som råkar illa ut om hon berättar vad som hänt.

Diskussionsfrågor

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Var går gränsen för vilka frågor som kan eller inte kan hanteras konfidentiellt? När är vi som anställda skyldiga att vidarebefordra frågor till chefsnivå, till exempel diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier?
 • Hur kan vi avgöra var gränsen går för vad som kan hållas inom fyra väggar och vad som ska förmedlas vidare?
 • Hur hade situationen förändrats om Johanna varit biträdande prefekt?
 • Skulle du ha agerat annorlunda om det handlat om alkoholmissbruk eller forskningsfusk?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Dilemma 21: Alla känner alla

 

Foto: Illustration: Erik Domellöf

En institution bedriver forskning inom ett litet forskningsområde. Det finns bara några få professorer i hela Sverige och ytterligare några i Norden. När en anställning som professor ska utlysas vill institutionen ha en så snabb och effektiv rekryteringsprocess som möjligt. Sakkunniga utses och det visar sig att de känner de flesta sökande väl. De har samarbetat i olika projekt och träffats på vetenskapliga konferenser, några umgås även privat. Tre av de sökande är interna, varav två har familjeband till andra kollegor på institutionen.

Diskussionsfrågor

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Vad kan universitetet göra för att minska risken för jäv i granskningsprocesserna?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Dilemma 29: Vems arbetsmiljö är viktigast?

 

Foto: Illustration: Erik Domellöf

Vid en institution har man investerat i nya kreativa miljöer för studenterna. På golven ligger mjuka textilmattor och möblerna är moderna och inbjudande. Studenterna trivs också utmärkt i den fina miljön. Mindre nöjda är lokalvårdarna som fått en försämrad arbetsmiljö. Golven tar nu mycket längre tid att rengöra och arbetet blir också fysiskt tyngre. Dessutom lämnar de nya möblerna fula märken på golvet. Universitetsservice är besvikna att de inte fått vara med i diskussionerna om lokalernas utformning.

Diskussionsfrågor

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Är studenternas och olika personalgruppernas arbetsmiljö lika viktiga, eller bör någon grupp prioriteras?
 • Hur kan vi säkerställa att viktiga målgrupper kommer till tals i planering av lokalers utformning?
 • Vem ska agera och hur?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Dilemma 32: Nu ska de jävlarna ut ur Sverige!

 

Foto: Illustration: Erik Domellöf

Mats arbetar på universitetsbiblioteket. En dag när han står i receptionen kommer en man fram till disken. Han är påstridig och högljudd och kräver att få tillgång till ett personarkiv som är tillgängligt för forskning.

"Nu ska de jävlarna ut ur Sverige!" säger mannen.

Mats vet att arkivet innehåller uppgifter som kan vara känsliga om de kommer i orätta händer.

Diskussionsfrågor

 • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
 • Hur bör Mats agera?
 • Vilka värdegrundsprinciper utmanas?

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Den är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer:

 1. Demokrati
  Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och regeringens beslut.
 2. Legalitet
  Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och följer de lagar som gäller för verksamheten.
 3. Objektivitet
  Vi är sakliga och opartiska och behandlar lika fall lika. Vi tar inte emot mutor.
 4. Fri åsiktsbildning
  Öppenhet och yttrandefrihet är grundpelare i demokratin och alla har som grundregel rätt till insyn i det myndigheterna gör. Medarbetare har rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess.
 5. Respekt för lika värde, frihet och värdighet
  Vi behandlar alla människor lika och med respekt.
 6. Effektivitet och service
  Vi ger medborgarna rätt och begriplig information så snabbt som möjligt. Vi arbetar effektivt och hushållar med resurserna.

Rektor om värdegrunden

Rektor Hans Adolfsson om värdegrundsarbetet.

Dilemmafilm 1 - På UB

Om forskaren som inte behöver följa regler. Du väljer eventuell text och språk i genom att klicka på cc i spelarens fönster efter att du klickat på filmen.

Dilemmafilm 2 - i korridoren

Högt i tak eller bristande respekt?

Dilemmafilm 3 - After work

After work med dålig eftersmak.

Dilemmafilm 4 - introduktion av studenter

Den öppna högskolan eller det elitistiska universitetet.

Bildspel från boksläppet

Se webbsändningen från boksläppet i efterhand

Se webbsändningen från lanseringen av värdegrundsmaterialet i efterskott. Eventet ägde rum den 24 maj 2019 med framträdande av artisten Emil Jensen.

Kontakt

Projektledare: Anna Mothander, Personalenheten, tel. 090-786 66 78.

Läs mer om projektgruppens sammansättning.

Ulrika Bergfors
2020-01-10