Universitetsstyrelsen

Beredningsprocessen för handläggning av ärenden som ska gå till Universitetsstyrelsen ska utgå från nedanstående steg.

Initiering

Kan avse så kallade cykliska ärenden som återkommer årligen och som är fastställda i universitetsstyrelsens arbetsordning. Ärenden som utgör uppdrag eller återrapporteringar som är beslutade av styrelsen eller övriga ärenden där universitetsledningen avser besluta tas i en viss fråga eller revidering av ett befintligt dokument, etc.

Avstämning av föredragningslista ska ske med universitetsledningen och därefter universitetsstyrelsens ordförande innan beredning påbörjas.

Beredning och samråd

Handläggare för respektive ärende utses. Ärendet bereds i samråd med berörda parter utifrån ärendets karaktär och omfattning.

Internremiss

Behöver ärendet remitteras för synpunkter inom universitetet?

Innan ett ärende går ut på remiss ska det alltid föredras för RADON/Kanslichefsmötet. Remisstiden ska vara minst 15 arbetsdagar och remissinstanser är i normalfallet fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen, fackliga organisationer och studentkårer.

För ärenden som berör utbildning eller studenters situation och där ärendet inte har remitterats till studentkårer, ska samråd ske med studentkårerna innan ärendet går vidare till beslut. Se regler för studentinflytande för ytterligare information om samråd med studenter och studentkårer.

Viktigare frågor ska samrådas med universitetsledningen också innan remissförfarande. Avstämning kring detta sker med akademisekreteraren.

Strategiskt råd / Ledningsråd

Behöver ärendet diskuteras/förankras i ett eller flera av de strategiska råden?

  • Strategiska rådet för administration (RADON)/Kanslichefsmötet (KC)
  • Strategiska rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (USSR)
  • Strategiska rådet för forskning och utbildning på forskarnivå (FOSTRA)
  • Strategiska rådet för lika villkor (LIV)
  • Ledningsrådet

Samråd med universitetsledningen

Samråd ska ske med universitetsledningen innan ärendet går vidare till beslut. Underlaget ska skickas till universitetsledningen minst en vecka innan sista datum för utskick av handlingar.

Samverkan med fackliga organisationer

Alla styrelseärenden ska samverkas med fackliga organisationer vid centrala samverkansgruppen.

Beslut

Universitetsstyrelsen fattar beslut vid sitt sammanträde. Beslutsdokument ska följa avsedd mall och särskilda rutiner enligt anvisningar.

Information

Expediering
Ansvarig handläggare anger expedieringslista i ärendet.

Information genom nyhet på intranätet
Utifrån bedömning av biträdande universitetsdirektör och i samråd med Kommunikationsenheten tas en nyhet fram för publicering på lämplig webb och, om det anses relevant, genom nyhetsbrevet Nyheter för anställda och/eller Chefsnytt.

Implementering

Hur fortsätter arbetet efter att beslut har fattats?

Uppföljning

Hur ska beslutet följas upp?

Kontakt

Daniel Andersson
Akademisekreterare
090-786 99 11 

Tina Sjöström
Utredare

Sara Rambe
2023-02-09