Hållbar utveckling

Umeå universitets hållbarhetsarbete tar avstamp i högskolelagens krav om att lärosäten i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling. Att klimatfrågan, Agenda 2030 och hållbar utveckling är viktiga framgår i universitetets vision där Framtidsansvar är ett utvecklingsområde.

På Umeå universitet arbetar vi brett med klimat och hållbarhetsfrågor.

Institutioner och enheters arbete

Inom vissa områden har institutioner och enheter en större påverkanskraft för att att nå ett hållbart campus. 

Utbildning för medarbetare

En utbildning anpassad för APT:er för medarbetare och chefer med syfte att skapa handlingskraft och engagemang.

Lärande för hållbar utveckling

Här får du stöd för att integrera hållbart lärande i undervisningen. Informationen är applicerbar på alla discipliner. 

Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet styrs bland annat av 13 inriktningsmål, miljöpolicy, miljöbalken och Agenda 2030. 

Klimat och hållbarhet på Umeå universitet

Här kan du läsa mer om vad Umeå universitet som helhet gör inom området. 

Hållbar avfallshantering

Som anställd vid universitetet har du ansvar för att sortera ditt avfall på rätt sätt.

Lisa Redin
2023-06-22