Hållbar utveckling

Av Högskolelagens framgår att högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling. Att klimatfrågan, Agenda 2030 och hållbar utveckling är viktiga framgår i universitetets vision.

Umeå universitets miljö- och hållbarhetsarbete tar avstamp i högskolelagens krav om att lärosäten i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling, Klimatramverket för universitet och högskolor med sikte på de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet följer också miljöledningsförordningens krav. Arbetet konkretiseras i universitetets miljöpolicy, handlingsplan för klimat och hållbarhet samt regel för miljö- och hållbarhetsarbete.  

Miljöpolicy

Umeå universitet ska med proaktivt förhållningssätt och innovativt arbetssätt verka för det hållbara samhället och att målen i Agenda 2030 nås genom att:

 • Bedriva utbildning på ett hållbart sätt som ger studenterna färdigheter och kompetens som är relevant för framtida arbetsliv och framtida roller som beslutsfattare avseende hållbar utveckling samt tillse att lärarna som undervisar har kunskap och förmåga att sätta in sitt ämne i ett hållbarhetsperspektiv.
 • Bedriva forskning och utbildning på forskarnivå som bidrar till ökade kunskaper om, och för, hållbar utveckling.
 • Samverka med samhällets aktörer, delta i samhällsdebatten och sprida kunskaper och goda exempel om, och för, hållbar utveckling.

I vårt arbete för hållbar utveckling ingår även att verka inom de övriga områden där universitetets miljöpåverkan är betydande. Det innebär att vi

 • ställer miljökrav vid inköp och upphandling där så är möjligt.
 • genom innovativa och klimatsmarta lösningar och delningstjänster effektiviserar energianvändningen och ökar nyttjandet av lokaler och andra ytor.
 • alltid arbetar för möjligheten till resfria möten, och när en resa genomförs så sker den i första hand med kollektiva färdmedel och på ett så säkert, kostnadseffeektivt och miljövänligt sätt som möjligt.
 • verkar för giftfria kretslopp och minskad användning av naturresurser genom att fasa ut och substituera miljö- och hälsofarliga kemikalier samt att återbruka inventarier och källsortera avfall.

Inriktningsmål för universitetets miljö- och hållbarhetsarbete

Handlingsplanen för klimat och hållbarhet 2021–2023 innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för universitetets miljö- och hållbarhetsarbete under perioden 2021–2023 och med sikte mot 2030. Inriktningsmålen till år 2030 är:

 • Hållbar utveckling är integrerat i utbildning på alla nivåer.
 • Studenters kunskap och engagemang tillvaratas i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete.
 • Universitetets forskning om hållbar utveckling ska öka.
 • Kunskapen hos forskare och medarbetare nyttiggörs i samverkan med det omgivande samhället och i universitetets miljö- och hållbarhetsarbete.
 • Andelen upphandlingar med miljö- och hållbarhetskrav ska årligen öka.
 • Utbudet av klimatsmarta mat- och serveringsalternativ ska öka.
 • Universitetets stiftelse- och donationskapital placeras med hänsyn till miljö och hållbarhet.
 • Klimatpåverkan från energianvändning ska årligen minska.
 • Universitetets lokaler ska användas mer effektivt.
 • Den biologiska mångfalden på huvudcampus ska öka.
 • Klimatpåverkan från resor ska minska.
 • Användningen av digitala mötestekniker ska öka.
 • Mängden brännbart avfall respektive farligt avfall ska minska.

Organisation och roller

Universitetsstyrelsen fattar de övergripande miljöbesluten medan rektor är ytterst ansvarig för miljöarbetet.

Dekan ansvarar för miljöarbetet inom sina respektive fakulteter.

Prefekt, chef och föreståndare svarar för miljöledning och övrigt miljöarbete på sina respektive institutioner, enheter eller motsvarande. Dessa är också ansvariga för att verksamheten arbetar efter gällande lagstiftning och föreskrifter samt se till att nödvändiga tillstånd finns.

Miljösamordnarens uppgift är att stödja verksamheterna i miljöarbetet, genom att till exempel bevaka att centrala miljömål följs upp och uppdateras årligen. Miljösamordnaren är också kontaktperson gentemot andra myndigheter i övergripande miljöfrågor på universitetet.

Frida Fjellström
2023-03-15